Gå til sidens hovedinnhold

Uakseptable lærerkutt i Tønsberg

I rådmannens budsjettforslag for 2021 er det foreslått store kutt i skolesektoren. Kuttene gir risiko for redusert kvalitet i opplæringen.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I dag er det tallfestede krav til lærertetthet i norsk skole som skal bidra til et likeverdig tilbud og sikre skolene et minimum av kva­lifisert personell for å utføre sitt samfunnsoppdrag. FAU ved Eik skole reagerer på at kommunen bevisst velger å bryte denne viktige forskriften og frykter konsekvensene av dette.

Skolen skal sikre like muligheter til utdanning uavhengig av bakgrunn, og er dermed et nøkkelgode i den norske velferdsstaten. Et viktig premiss for å oppnå dette er å sikre at opplæringstilbudet ved alle norske skoler er likeverdig i ressurser og undervisningskvalitet. Det er bred politisk enighet om å prioritere norsk skole, og de siste ti årene har det vært økende fokus på kvalitet i skolen.

Som følge av stram økonomi har det imidlertid vært krevende for kommunene å følge opp denne satsingen. Med lærernormen fikk kommunene en forskriftsfestet minstestandard for bemanning og kompetanse (Forskrift til Opplæringslova §14A). I store trekk har tiltaket bidratt til å redusere de tidligere betydelige forskjellene i Skole-Norge, og sikre at tjenestene i en kommune er på nivå med landet ellers, også i kommuner med dårlig økonomi.

LES OGSÅ:

Lærernormen er viktig fordi den bidrar til å gi lærerne bedre tid til å se og støtte hver enkelt elev. God relasjon mellom lærer og elev er den mest grunnleggende forutsetning for læring og trivsel. Dette krever at hver lærer ikke har for mange elever å følge opp. Jo flere elever læreren skal følge opp, jo mindre tid blir det til oppfølging av den enkelte.

God lærertetthet gir den enkelte lærer mulighet til å gi tilstrekkelig oppmerksomhet både til dem som rekker opp hånda, og til dem som ikke gjør det. Det gir også skolene handlingsrom for effektiv utveksling av erfaringer og kompetanse innad i lærerfellesskapet, som igjen kan bidra til å løfte kvaliteten i undervisningen, bedre arbeids- og skolemiljøet og dermed også løfte elevenes læring.

LES OGSÅ: Tilbud for demente er truet av nedleggelse. Nå er første vedtak gjort i saken: – Et tilbud av stor verdi

Dramatiske kutt ved Eik skole

For 2021 foreslås det et kutt i budsjettet til Eik skole på om lag 2 millioner kroner, hvilket utgjør ca. 6 prosent av skolens budsjett inneværende år. Siden mesteparten av skolens utgifter er lønnsmidler, vil kuttet trolig føre til nedbemanning i størrelsesorden to–tre lærerårsverk. Allerede i dag er lærertettheten ved Eik skole ca. ett årsverk dårligere enn lærernormen, og de foreslåtte kuttene medfører et enda større gap i året som kommer.

LES OGSÅ: Nå advarer Tønsberg-lærerne: Skolen må styrkes, ikke svekkes!

Vi er bekymret for at rådmannens budsjettforslag medfører at Eik skole ikke får mulighet til å drifte i tråd med lærernormen i 2021. Lærernormen er ment som garantist for god og likeverdig opplæring i norsk skole og gir skolene rom for å gjøre gode lærere glimrende. Lærernormen er forskriftsfestet og ikke noe kommunen kan velge bort. Vi håper politikerne vil se nærmere på saken, slik at elevene ved Eik skole kan få den opplæringen de har krav på. Vi vil også be Fylkesmannen, som er tilsynsmyndighet, om å følge opp eventuelle brudd på forskriften.

LES OGSÅ: Det er en uting å bli så emosjonelt involvert i et budsjettforslag, men denne gangen kan jeg ikke la være

Uansett ber vi kommunepolitikerne prioritere kommunens skoler, slik at skolene kan oppfylle sitt samfunnsoppdrag innenfor gjeldende lover og forskrifter. Den beste investeringen i fremtiden er å investere i dem som skal leve i den, og det er barna våre! «Tønsberg kommune, der barn ler».

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.