Til tross for at både BirdLife Norge, Store Færder Ornitologiske Stasjon og flere andre naturvernorganisasjoner råder norske og svenske myndigheter til å stanse Zephyrs «Vidar» tidligst mulig i prosessen, ser det dessverre ut til at Tønsberg kommune vil støtte det omstridte havvindprosjektet. I et Teams-møte i Utvalg for miljø, teknikk og næring som ble avholdt 19. januar, valgte kommunepolitikere fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig folkeparti, MDG, Venstre og Senterpartiet å støtte en vindkraftpositiv innstilling fra kommunedirektør Egil Johansen: «Tønsberg kommune stiller seg positiv til at det settes i gang konsekvensvurderinger av vindkraftverket Vidar i nordre Skagerrak», heter det blant annet i dokumentet som ser ut til å bli styrende for kommunens høringssvar.

Selv om det så langt ikke er bestemt hvor kablene skal gå, ser kommunedirektøren for seg en «økt mengde fornybar kraft i det nordiske kraftmarkedet», noe som «øker muligheten til å nå klimamålene i Norden». Uten at det vises til konkrete klimaregnskap, serveres det videre en påstand om at klimagassutslippet fra flytende havvind i et livsløpsperspektiv er «svært lavt, betydelig lavere enn for både vannkraft og solkraft». Det vises ikke til kilder. Det faktum at den ustabile vindkraften er avhengig av balansekraft blir ikke nevnt.

Kommunedirektøren har i sin innstilling valgt å tone ned helt åpenbare ulemper for kommunens innbyggere. «Tønsberg kommune blir ikke direkte berørt av kraftverket, og landskapsvirkningen vil bli beskjeden på grunn av den store avstanden», fastslås det kaldt, som om Tønsbergs innbyggere slett ikke bryr seg om fuglelivet og heller ikke lar seg forstyrre av blinkende lys i horisonten hver eneste kveld og natt. Havets funksjon som matfat er kanskje heller ikke noe som berører oss, ettersom det ikke blir tatt med i vurderingen?

Selv om kommunedirektøren i utgangspunktet stiller seg positiv til Zephyrs «Vidar», og toner ned flere åpenbare ulemper, mener han at «effektene på naturmangfoldet» må utredes. Tønsberg kommune bør derfor be om en «analyse av faren for forurensing fra møllene, inkludert faren for spredning av mikroplast», lyder forslaget. Tror kommunedirektøren at en konsekvensutredning bestilt og betalt av utbygger vil gi et nøytralt og fullstendig dekkende bilde av de faktiske konsekvensene for de ulike artene? Det lokalpolitikerne i Tønsberg må ta innover seg er at et ja til konsekvensutredning de facto er et ja til utbygging.

Det foreslåtte høringssvaret som nå foreligger og som etter planen skal endelig vedtas, eller forhåpentligvis forkastes i Tønsberg kommunestyre 2. februar, inneholder flere udokumenterte påstander. Om klimahensyn skal kunne legges til grunn for kommunens høringssvar, er det nødvendig at kommunedirektøren og Utvalg for miljø, teknikk og næring dokumenterer den påståtte klimaeffekten. Videre må man sannsynliggjøre for innbyggerne i kommunen at «landskapsvirkningen vil bli beskjeden», slik det hevdes.

Flere store havvindprosjekter planlegges nå i Skagerrak, uten at det opplyses om dette i høringsdokumentene til «Vidar». Av en eller annen grunn blir man bedt om å ta stilling til Zephyrs prosjekt isolert, uten at man får kjennskap til den totale belastningen for artene i og rundt havet. Som kjent er sjøfuglene hardt presset. Siden midten av nittenhundretallet regner man med en nedgang på hele 70 %. Ifølge Store Færder Ornitologiske Stasjon vil «Vidar» være til hinder for millioner av fugl. Dominerende og støyende installasjoner som rager 340 meter opp i været vil mest sannsynlig også ødelegge for havpattedyr som bruker lyder for å kommunisere seg imellom.

Hvorvidt Tønsberg kommunes innbyggere vil bli direkte berørt eller ikke av Zephyrs «Vidar, er et definisjonsspørsmål. Svaret vil blant annet avhenge av hvilke verdier kommunepolitikerne velger å tillegge innbyggerne. Tror dere virkelig at vi er likegyldige til lomvier, gråmåker, alker og niser? Tror dere vi ønsker å gamble med matfatet vårt? Tenk om igjen! Si nei til Zephyrs «Vidar» før det er for seint!