Det er for tiden høy temperatur i diskusjonen om omstridte byggesaker i Tønsberg kommune, eksemplifisert ved byggetillatelse for Nedre Langgate 19.

Det er skrevet spaltemeter om hvor tragisk denne byggetillatelsen er for berørte naboer, og at den er et eklatant eksempel på byggetillatelser i strid med by-/kommuneplanens intensjoner og bestemmelser vedr. ønsket byutvikling.

Arkitektopprøret Tønsberg, representert ved Paul Grøtvedt, har øst av sin fagkompetanse vedr. viktige elementer i en god byutvikling, og er svært kritisk til den lokalpolitiske myndighetsutøvelse i div. plansaker og konkrete byggesaker, og viser til den ukulturen som fikk utvikle seg på Tjøme i byggesaker. Denne ukulturen førte som de fleste vet til et halvt tusen ulovlighetssaker som Færder kommune må bruke svære ressurser på å rydde opp i.

LES OGSÅ: Makta har bestemt seg. Åpent brev til Øyvind Jonassen (H)

Logrer for kapitalinteressene

Det hevdes nå med tyngde at tilsvarende ukultur er etablert i Tønsberg kommune, der representanter for det politiske flertall ikke er i stand til å ta dette inn over seg som et problem. Derimot forteller byens politikere åpenlyst at de, det jeg vil kalle logrer for kapitalinteressene ved å invitere deres representanter til gruppemøter i den hensikt å la disse interessentene fremføre sine ønsker om profittmaksimering på bekostning av naboer og en god byutvikling og dårlige skjulte trusler om tap av arbeidsplasser.

Sentrale myndigheter har i nyere tid utredet ulike sider ved korrupsjon og korrupsjonslignende forhold i norsk offentlig forvaltning. En internasjonalt bejublet korrupsjonsjeger, Eva Joly, har vært en sentral bidragsyter i dette arbeidet.

Kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon KS har i sin tur utarbeidet retningslinjer for kommunal forvaltning på dette området. I disse retningslinjene sier KS at korrupsjon «kan utvikles over tid og vil gjerne oppleves som smidig via snarveier og små omgåelser av rutiner og regelverk i et miljø der årvåkenhet og kritisk sans svekkes og føre til at kommunen blir sårbar for misbruk av myndighet og posisjon eller redusert motstandsdyktighet i møte med påvirkning eller press for å oppnå fordeler.»

LES OGSÅ: Det blir trangt når makten skeier ut i en mindre by

Må ryddes kraftig

En av hovedhensiktene med disse retningslinjene er å stadfeste den plikten lokalpolitikere har til å holde utbyggingsinteressene på en armlengdes avstand for å kunne unngå personlige relasjoner til utbyggere og deres interesser slik at politiske beslutninger skal kunne foretas på uhildet vis og da særlig sett i forhold til lovverket og kommunens egne bestemmelser nedfelt i by-/kommuneplan.

Det er derfor, mildt sagt, påfallende uheldig at lokalpolitikere ikke vil holde slik armlengdes avstand til utbyggerinteressenter og i stedet bevisst niholder på dette samrøret. Dette kan ikke ende på annen måte enn på Tjøme, med knall og fall.

LES OGSÅ: På høy tid at byens myndigheter tar fortvilelsen på alvor

Ingen skal tro at sittende politikere vil innrømme at dette med demokratisk overskudd er et problem – ingen av de politikerne som var involvert i denne miseren på Tjøme har til dags dato innrømmet dette. Disse vedtok riktignok enstemmig at miseren var resultatet av en velvillighetskultur, åpenbart i den hensikt å fraskrive seg alt ansvar for alle de uriktige beslutninger de selv hadde fattet.

Konklusjonen kan ikke være annen enn at det må ryddes kraftig i lokalpolitikken i Tønsberg og innsettes andre politikere med de rette verdier og holdninger i forhold til habilitet.