Gå til sidens hovedinnhold

Ulovlige stengsler i strandsonen er en folkehelseutfordring

Færder kommune besluttet nylig å opprette en stilling som skal arbeide målrettet med å gjøre strandsonen mest mulig tilgjengelig for flest mulig.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Dette er en viktig politisk beslutning tatt av det nye rødgrønne flertallet i kommunen.

At fysisk aktivitet er bra for helsa er noe alle vet. Forskning viser at mennesker med lett tilgang til naturområder er mer fysisk aktive og har bedre helse enn de som ikke har lett tilgang til slike områder. I tillegg til den helsefremmende effekten natur har gjennom fysisk aktivitet, har naturopplevelser andre effekter som er helsefremmende. For eksempel er det dokumentert at naturopplevelser reduserer stress, øker oppmerksomheten og øker restitusjon etter mentale belastninger. Én årsak til slike positive effekter kan bl.a. skyldes sosial kontakt ved at man går tur sammen og dermed dekker sosiale behov. I tillegg er det mye som taler for at synet av vakker natur i seg selv setter i gang helsefremmende prosesser i kroppen. Et eksempel på dette er at pasienter som «eksponeres» for natur benytter mindre smertestillende og kommer seg raskere etter kirurgiske inngrep enn pasienter uten tilgang til naturopplevelser.

I Færder har vi flott natur i både skog og skjærgård. I tillegg er vi så heldige at allemannsretten gjennom friluftsloven gir alle innbyggere lov til å ferdes i utmark selv om den er i privat eie. Siden 1960-tallet har vi hatt byggeforbud i strandsonen for å sikre at den skal være tilgjengelig for folk flest. Til tross for dette er strandsonen likevel sterkt nedbygget, og mange privatpersoner har oppført ulovlige stengsler for å hindre folks rett til å benytte den delen av naturen som ligger i eller nær strandsonen.

Inntektsforskjeller har vært økende i Norge de siste årene, og dermed har også helsemessige forskjeller økt mellom de med høyest og lavest inntekt. Norges folkehelselov har som formål å «bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller». Loven gir kommunen et særlig ansvar for å bidra til denne samfunnsutviklingen, det vil si å motvirke sosiale helseforskjeller i befolkningen. Å gjøre natur lett tilgjengelig for fleste mulig er et tiltak som passer godt til Færder kommunens nye «folkehelsemelding» der det bl.a. skal fokuseres på fysiske og sosiale miljøforhold for å forebygge sosial ulikhet i helse.

Tilgang til strandsonen for alle, slik friluftsloven gir folk rett til, er et viktig helsetiltak i tråd med folkehelseloven. Færder kommune gjør nå endelig det den burde ha gjort for lenge siden, å fjerne stengsler som hindrer folk rent fysisk eller som hemmer folk til å nytte sin rett til natur pga. «privatisering» av strandsonen. I et langtidsperspektiv vil en åpning av strandsonen føre til bedre trivsel og helse for både badegjester og fastboende.

I sitt alternative statsbudsjett for 2021 forslår SV å sette av hele 50 millioner kroner til oppkjøp av viktige friluftsområder. Dette vil kunne hjelpe kommuner til å «ta tilbake» områder som er viktige for folks friluftsinteresser. I tillegg foreslår SV å bruke fem millioner kroner til å gjenopprette en juridisk bistandsordning som regjeringen avviklet i 2014. En slik ordning vil gi juridisk bistand til kommuner som bl.a. opplever at privatpersoner tar saken sin til retten for å beholde de stengsler de har opprettet i strandsonen eller i andre naturområder.

Vi mener Færder kommune har tatt et viktig valg for folkehelsa og for å utjevne sosiale forskjeller i helse ved aktivt å sikre tilgang til naturopplevelser i strandsonen gjennom fjerning av ulovlige stengsler. Forhåpentligvis vil kommunen etter stortingsvalget neste høst også få støtte fra en ny rødgrønn regjering til å videreføre dette viktige arbeidet.

Kommentarer til denne saken