Tønsberg er en populær by med et godt omdømme. Det er hovedinntrykket av omdømmeundersøkelsen Byprofil 2022 utført av markedsanalysebyrået Opinion.

Denne undersøkelsen er den første siden 2019 og gjøres på oppdrag fra byutviklingsselskapet Tønsberglivet AS.

– Å få svar på en slik undersøkelse er viktig for oss med tanke på jobben vi gjør og det videre arbeidet. Slik kan vi sammenligne oss med andre byer og også få svaret på om jobben vi har gjort følger et riktig spor, sier Benedicte Hamnes, omdømme- og kommunikasjonsansvarlig i Tønsberglivet.

Best totalinntrykk

Undersøkelsen foregikk i september 2022, via kvantitativ metode og et web-basert intervju. Målgruppen var kvinner og menn 25-60 år, bosatt på Østlandet. I alt 756 intervjuer ble gjennomført. Resultatene er vektet for kjønn, alder og folketall.

Ola Gaute Aas Askheim, seniorrådgiver i Opinion, presenterte mandag 7. november resultatene for Hamnes, ordfører Anne Rygh Pedersen, næringssjef Øystein Hjørnevik og kommunalsjef for kultur og samfunnsutvikling, Geir Viksand.

Tønsberg kommer best ut av de byene man har valgt å sammenligne seg med, når det gjelder totalinntrykk. Til sammen 71 prosent av de spurte har et svært godt eller godt inntrykk av Tønsberg. Deretter følger byene Fredrikstad, Hamar, Drammen og Grenland (Skien Porsgrunn).

Ulike områder

Undersøkelsen stiller spørsmål om målgruppens syn på følgende områder:

  • Sosial profil (miljø, trygghet, ivaretakelse)
  • Kultur (åpenhet og toleranse, historie, opplevelser)
  • Lederskap (synlige ledere, styring og administrasjon
  • Tiltrekningskraft (skatter og avgifter, næringsetablering, jobbmuligheter)
  • Offentlige tjenester (utdanningstilbud, infrastruktur/transport, helse)
  • Emosjonelle attributter (rykte og renommé, patriotisme)

Mindre trygge

Når det gjelder sosial profil, går Tønsberg noe tilbake fra 2019-undersøkelsen på utsagnene «Yter noe ekstra for befolkningen» (49 prosent av de spurte mente dette stemte for Tønsberg i 2019, 40 prosent i 2022), «Spesielt trygg/lite kriminalitet» (fra 51 til 33 prosent), «Tar vare på det fysiske miljøet» (fra 23 til 21 prosent).

Når det gjelder tilbakegangen innen trygghet, synes Rygh Pedersen det er vanskelig å finne noe godt svar på hvorfor det er slik. Det har ikke vært noen markant økning i kriminalitet i vårt område de siste tre årene, sier hun.

– Kanskje kan det være medieskapt, men jeg synes Tønsbergs Blad er ganske nøkterne i sin framstilling av kriminalitet i forhold til enkelte andre aviser. Det er ikke utrygt i vår by, men dette må vi ta på alvor, sier hun.

– Store transformasjoner

Svarene angående det fysiske miljøet tolker hun dithen at folk har et stort engasjement for byen.

– Vi står foran store transformasjoner, blant annet langs Nedre Langgate, på Kaldnes Vest og Stensarmen. Det er krevende, men gir fantastiske muligheter, sier hun.

– Tror du debatten om Nedre Langgate 19 har bidratt til et negativt syn på det fysiske miljøet?

– Det er legitimt å ikke like det bygget, men vi må huske at det var mye bråk rundt biblioteket også, den gangen det ble bygd. Mens nå er det et av våre mest populære bygg, sier hun.

Les også

«Legoland», «kaninbur» og «identitetløst»: Dette mener leserne om byens nye arkitektur

Spennende historie

Spørsmålet som dreier seg om kulturprofil, gir svært høy score på «rikere og mer spennende historie» (92 prosent begge år). 49 prosent mener Tønsberg er gode på «mange ulike opplevelser» (omtrent som 2019), mens vi har noe å gå på når det gjelder «Åpenhet og toleranse» (Fra 20 posent i 2019 til 25 i 2022).

I kategorien «Lederskap» er det svært lav score på alle byene, med unntak av Drammen, som har litt høyere. Her mener åtte prosent at byen er godt styrt og administrert, mens 12 prosent mener lederne er synlige.

Utfordring med næringsarealer

Kategorien «tiltrekningskraft» peker på et kjent problem for Tønsberg: Her svarer kun åtte prosent at det er «Gunstige betingelser for næringsetablering».

– Vi er en mellomstor by med storbykvaliteter. Det er et godt utgangspunkt, og vi jobber mye med de tre B'ene «bo, besøk og bedrift». Vi vet at vi har utfordringer med tilgang på næringsarealer og det jobber vi hardt med. Vi er jo stolte av at mange ønsker å etablere seg her, sier Rygh Pedersen, og peker på Ødegården og Linnestad som nye områder for næring.

Det Tønsberg scorer aller høyest på, er «emosjonelle attributter», det vil si «Mange patrioter», «Spesielt godt rykte eller renomé» og «Byen blir respektert og beundret».

Les også

Over 30 spisesteder i Tønsberg og Færder sjekket av Mattilsynet i 2022 – slik gikk det

Brygga best kjent

Det er også innlemmet tre andre målepunkter: «Attraktivitet for oppvekst, rekreasjon og bosetting». Her ligger Tønsberg på topp, kun slått av Hamar når det gjelder oppvekst.

Ikke overraskende er det Brygga som er mest besøkt og best kjent, tett fulgt av Slottsfjellfestivalen og Slottsfjellet. Brygga ses også på som den viktigste attraksjonen i byen.