I møte 29.5.19 behandlet kommunestyret i Færder et forslag fra Senterpartiet v/Richard Fossum, Miljøpartiet v/Randi Fjellberg og Felleslista SV/Rødt v/Jørn Magdahl vedr krav om lovlighetsvurdering av kommunens utbetaling av kr 4.000.000 til Ole Johan Olsen Invest AS og Veidekke Eiendom AS for delvis dekning av påløpte kostnader til konsulentbruk i forbindelse med utarbeidelsen av forslag til områdeplan for Borgheim syd.

Bakgrunnen for dette var kommunestyrets vedtak i møte 13.2.19 om ikke å behandle områdeplanen og dermed stanse videre arbeid med å bygge ut dette området. Kommunestyret vedtok 29.5.19 enstemmig følgende:

«Kommunestyret oversender saken til kontrollutvalget for en vurdering om beslutningsprosessen har vært legitim, og om inngåelsen av kompensasjonsavtalen, samt bevilgning og utbetaling av kr 4.000.000 er lovlig uten kommunestyrets behandling.»

Færder Senterparti mener at denne saken er nok et eksempel på en ukultur i politiske beslutningsprosesser som eksisterer i Færder kommune. I kommunestyremøtet 13.2.19 var Senterpartiet det eneste partiet som stemte mot at kommunen skulle gå i dialog med utbyggerne om delvis kompensasjon. I lukket sak i formannskapet 13.3.19, der det muntlig ble informert om dialog som var gjennomført med utbyggerne, stemte Senterpartiet og Felleslista SV/Rødt mot et muntlig forslag fra ordføreren om at utbyggerne skulle få 40 % kompensasjon for sine utlegg til arbeidet med områdeplanen. Partiene Høyre, FrP, KrF og Arbeiderpartiet stemte for.

Med grunnlag i denne avstemmingen inngikk kommunen skriftlig avtale med utbyggerne om utbetaling av kr 4.000.000. Resultatet av dette er at Færder kommune nå utbetaler dette beløpet til utbyggerne uten at kommunestyret har fått seg forelagt saken på normal og lovmessig måte, verken om det lovmessige grunnlaget for kompensasjonsavtalen eller om hvordan de kr 4.000.000 skulle finansieres uten budsjettdekning.

Det må nevnes at det allerede i 2016 ble inngått en avtale mellom kommunen og de samme utbyggerne om at utbyggerne skulle utarbeide forslag til områdeplan og at kommunen i den sammenheng ikke ga noen form for garantier til utbyggerne når det gjaldt utfall av den politiske behandlingen, samt at avtalepartene på ethvert tidspunkt kunne be om at planarbeidet ble stanset og at avtalen derav skulle opphøre. Denne avtalen har aldri blitt fremlagt for kommunestyret, verken da den ble inngått eller nå under behandling av kompensasjonssaken.

Færder Senterparti vi i tiden fremover arbeide aktivt for å få slutt på denne type ukultur i politiske beslutningsprosesser.