Prosessen minner meg om stadier i en krigssone, men her som en listig destruksjon styrt og instruert av et politisk flertall uten demokratisk sinnelag. Hensikten er tydeligvis å utvikle byens potensial som et økonomisk sentrum i regionen, og samtidig avvikle dens egenart.

Men først må byområder rives og de frigjorte tomtene tilpasses visjonen om en urban design som strutter av selvskryt og fremskritt. Det skjer over hele landet, men mest målrettet og visjonært i hovedstaden. Voksesmertene er formidable, så også i Tønsberg, Norges eldste by, der innbyggerne i stigende grad blir fratatt sin stedshistoriske og kulturelle identitet. Skjønt det handler ikke bare om borgernes identitet, som de rettmessig vil forsvare, men om å ta vare på det som er igjen av middelalderbyens bevaringsverdige bebyggelse og gateløp.

Et slikt rettmessig forsvar er innbyggerne demokratisk forpliktet ovenfor gjennom lovverk og kommuneplaner. Hvilket betyr at den kommunale forvaltningen, spesielt saksbehandlere og politikere, i særlig grad er underlagt et juridisk rammeverk som setter grenser for deres faglige vurderinger og politiske vedtak. Dette er et delegert ansvar, i den forstand at innbyggerne har overført myndighet og makt til valgte politikere, slik at de kan fatte vedtak som er til det beste for byen. Selvsagt under den forutsetning at de gjør sine vedtak i samsvar med plan og lovverk.

LES OGSÅ: Nabo fikk bakoversveis av kunstplaner: – Dette er en fullstendig feilplassering

Visuell vurdering

Dette er demokrati i et nøtteskall. Men hvorfor vedtar da politikerne utbyggingsprosjekter som for det første strider mot egen arealplan og Plan- og bygningsloven, og for det andre trosser innbyggernes demokratiske by-ansvar? Stridspunktene her er temmelig opplagte: I Plan- og bygningsloven er det §§ 29-1 og 29-2, og i kommuneplanens arealdel § 1.16 ESTETIKK. Både i lovteksten og i arealplanens estetikkparagraf stilles det klare krav til et tiltaks estetiske utforming og dets tilpasning til omgivelsenes bebygde og naturgitte miljø. Jeg har påpekt disse vilkårene ved flere anledninger, men det blir aldri tatt til etterretning.

LES OGSÅ: Leilighetene på Kaldnes selges i en fei, men luksusleiligheten til 19 millioner er fortsatt ledig: – Den blir solgt

La meg presisere: Både hva angår tilpasningen og det estetiske så må de i begge tilfeller analyseres og vurderes ut fra en visuell betraktningsmåte. Selvsagt bør man ha et normalt syn, men samtidig også en spesifikk estetisk kompetanse som kan vurdere tiltakets formmessige kvaliteter og i hvilken grad denne formgivningen er tilpasset eksisterende bebyggelse og landskap.

Metoden er enkel og anskuelig. De fleste ser ganske kjapt om en blokk passer inn i et bestemt boligmiljø. Høyde og form sier oss med en gang om blokken er tilpasset området. Hverken arkitekt eller utbygger bryr seg om dette lovbestemte kravet. De har andre ambisjoner, de driver butikk.

LES OGSÅ: Nedskalerer boligprosjektet på den gamle gartneritomten: – Håper på behandling snart

Smakløs bebyggelse

På det punkt burde politikerne ta grep, de er forpliktet av lover og planverk, som de selv og deres partikolleger har vedtatt, og som er presise på krav om estetikk og tilpasning. Og mangler kommunen estetisk kompetanse så bør de hente inn kvalifiserte konsulenter. Det er faktisk kommuneforvaltningen som skal styre byutviklingen og ikke utbyggerne. At arkitektene jobber for sistnevnte er heller ikke betryggende. De har levert masseprodusert designestetikk på stilistisk nullnivå i over hundre år. Når de presenterer sin smiskeretorikk for politikerne fordamper ethvert forbehold og juridisk rammeverk.

LES OGSÅ: Boligblokker på Eik et svik mot miljøet

Hvorfor Tønsberg i økende grad blir invadert av smakløs blokkbebyggelse skyldes i hovedtrekk to forhold: at byen har særpreg og en unik beliggenhet, samt en politisk velvillighetskultur dedikert til utbyggere. Midt i en global klimakrise med dystre endetidsvisjoner trapper utbyggerne opp farten på byutviklingen, som om vekst og fremskritt fortsatt er rett kurs. Trolig rekker de å rasere resten av kanalområdet og bysentrum før helvetet bryter løs. Paradoksalt nok. For det er jo utbyggerne som har brakt helvetet til byen.