Utdanningsforbundet organiserer lærere i skole og barnehage. Vår fagforening jobber for ansattes arbeids- og lønnsvilkår. Vårt samfunnsmandat er å fremme barnehagebarn og elevers læring, utvikling og danning. I Handlingsrom 2024 utfordres begge perspektivene. Handlingsrom 2024 har vært en bred prosess i hele kommunen og vi tillitsvalgte har vært en del av denne. Likevel må vi si fra om at både våre medlemmers arbeidsforhold og barn og elevers læringsmiljø blir truet.

Utdanningsforbundet ser at kuttene rammer de som trenger kommunen mest. Noen kuttforslag får større konsekvenser enn andre. Reduksjon i oppfølgingstimer i svømmeundervisningen vil ramme elever som ikke lærer seg å svømme i tredje klasse. Å gi mindre oppfølging etter begynneropplæringen på småtrinnet kan få fatale konsekvenser for elevene som ikke blir svømmedyktige.

Økning av foreldrebetaling i SFO vil utfordre likeverdighetsprinsippet, som handler om at alle barn skal få universelle muligheter. Færre barn i SFO er vel ikke noe kommunen egentlig ønsker seg? Man vet ikke hvor mange barn som vil slutte på SFO, derfor er innsparingen svært usikker.

Åpen barnehage fremmer også likeverd i kommunen. Ved å fjerne dette tilbudet tar man bort en arena hvor familier med barn fra 0-5 år får veiledning og bygger nettverk. De ansatte i Åpen barnehage arbeider systematisk for å gjøre tilbudet kjent, og derfor er det inkluderende og integrerende. Slik kommer flere barn inn i det ordinære barnehagetilbudet.

I utvalgsmøtet for oppvekst og opplæring onsdag 26. august snakket politikerne om å «snu steiner». Vi er helt enige i at dette må gjøres. Samtidig må vi ikke glemme at skolene allerede har kuttet 2 % i skoleåret 19/20. Antall ansatte i skolene er redusert og klasser har blitt slått sammen. Via skoleporten.no ser vi at lærernormen ikke er oppfylt på flere skoler. Godtgjøring til kontaktlærerne i Tønsberg ble harmonisert i juni, og resultatet av harmoniseringen gjorde at mange lærere gikk ned i lønn. Våre medlemmer får stadig dårligere arbeidsforhold og dette er dere politikere ansvarlige for.

Dere har en veldig viktig jobb foran dere. Deres oppgave som politikere er å utforme politikk slik at kommunen strekker seg mot visjonen der barn ler. Kommunens omdømme handler om hvordan vi framstår utad, men det handler også om hvordan innbyggerne og ansatte i kommunen faktisk har det.