Pensjonsreformen, eller Pensjonsforliket som det også kalles, ble vedtatt med stort flertall av Stortinget i 2007, men trådte først i kraft fra 2011. Reformen betyr at pensjoner reguleres årlig med lønnsveksten og deretter under-reguleres med 0,75%. Denne under-reguleringen fører til at pensjonistene ikke får den samme velstandsutvikling som borgerne i samfunnet for øvrig. Noen år har sågar økningen i pensjonistenes kjøpekraft vært negativ. Dette er grunnleggende urettferdig og utilsiktet tror vi.

Tanken var at reallønnsveksten over tid ville øke med 1,5 prosent. Da ville en underregulering med 0,75 prosent gi det samme som en direkte regulering med halvparten av lønns- og prisveksten, men utviklingen har ikke gått som forutsatt. I de senere årene (2015, 2016 og 2017) har pensjonene blitt oppregulert med en vekst som har vært lavere enn prisveksten. Det vil si at pensjonistene har fått redusert kjøpekraft.

Den negative reallønnsvekst for pensjonister i forhold til resten av samfunnet er betydelig. Dette tapet går spesielt ut over de mange pensjonister som kun har folketrygden som inntektsgrunnlag og særlig minstepensjonistene.

Lokale lønnstillegg som partene i arbeidslivet blir enige om, tas heller ikke med i regnestykket når pensjonene justeres. Disse lokale forhandlingene har de senere årene endt opp med en lønnsøkning på 1 – 1,5 prosent. Videre ble trygdeavgiften øket fra 3 prosent til 4,7 prosent og videre til 5,1 prosent.

På toppen av dette er særfradraget for pensjonister på kr. 19.368 fjernet og i tillegg ble skattefradraget satt ned fra kr. 58.000 til kr. 28.000. Til sammen utgjør disse endringene en betydelig reduksjon i det som pensjonistene får netto utbetalt i forhold til tidligere.

Senior Høyres Landsforbund har tatt initiativ til en undersøkelsene gjennomført av masterstudenter i regi av Nord Universitet for å få faglig utredet konsekvensene av pensjonsreformen.

Krever ny gjennomgang

Tønsberg Senior Høyre vektlegger at:


• Senior Høyre sentralt har helt siden 2016 arbeidet for å få fjernet under-reguleringen av Folketrygden.


• Når spørsmålet om under-reguleringen av pensjonen fra folketrygden blir tatt opp får vi alltid til svar at det er gjort en rekke tiltak for å bedre pensjonistenes inntektsforhold: Avkortningen for gifte og samboende er redusert, økt minstepensjon for enslige, økt minstepensjon for gifte og samboende, skattelette for pensjonistene og bedre pensjonsordning for selvstendig næringsdrivende. Dette er positive tiltak fra Regjeringen, men på langt nær nok til å dekke under-reguleringen generelt.


• Senior Høyre krever at hele den økonomiske situasjonen for pensjonister gjennomgås på nytt med målsetting om et mer forståelig, rettferdig og enklere system der de forskjellige ordningene ses i sammenheng.


• Senior Høyre forlanger en rettferdig pensjonsordning for å unngå at pensjonistene blir tapere i trygdeoppgjørene. Uansett, det må vedtas en sikrings-bestemmelse som sier at reguleringen ikke skal være dårligere enn gjennomsnitt av lønns- og prisveksten. Det kan gjøres ved endring av trygdeavgiften, skattefradraget kan økes og/eller særfradraget for pensjonister kan gjeninnføres.


• Senior Høyre ber om at både Senior Norge og Pensjonistforbundet får likestilt forhandlingsrett i forbindelse med de årlige trygdeoppgjørene.