Gå til sidens hovedinnhold

Våre naturressurser må få en bedre beskyttelse

Færder Arbeiderparti vil utvikle en sterkere og tydeligere politikk for å beskytte våre naturressurser.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

De senere årene har Færder kommune opplevd flere store konflikter om bruken av våre naturressurser. Ofte står viktige vernehensyn i kontrast til andre viktige hensyn. Eksempler er Borgheim Syd, utbygging av viktige friluftsområder i Vestskogen og på Torød, bygging i strandsonen og Hjemseng-utbyggingen. Vi tror ikke disse diskusjonene vil bli borte. De vil tilta i styrke.

I løpet av de siste årene har det også kommet en ytterligere alvorlig omdreining i denne diskusjonen.

Oslofjorden og vår egen skjærgård visner bort foran øynene våre. Fisken har forsvunnet, og den marine naturen vår er svekket av forurensninger, klimaendringer og et mangeårig overfiske. Artsmangfoldet i strandsonen står også i fare.

Med dette alvorlige utgangspunktet har Færder Arbeiderparti i 2021 gjennomført tre studiekvelder for medlemmer og andre interesserte. Vi har hatt behov for å sette oss mer inn i klimapåvirkningen i vårt eget nærområde, truslene mot vårt eget biologiske mangfold, situasjonen i Oslofjorden og ikke minst: Hva kan vi gjøre for å «rette opp feilene fra i går»? - som vår alles Prøysen har formulert det. Kurskveldene var lærerike og veldig mange innenfor og utenfor Arbeiderpartiet slo følge med oss på disse digitale kveldene.

Det er mange eksempler på hva vi konkret kan gjøre her hjemme i Færder:

  • Færder kommune kan bli en mer pådrivende og støttende aktør overfor bedrifter som ønsker å bli mer grønne, blant annet gjennom kommunens investeringer og innkjøp.
  • Vi må ikke slippe opp i strandsonen slik at verken allmenhetens tilgang eller naturen i disse områdene svekkes ytterligere.
  • Vi kan gjøre mer for en langvarig sikring av våre friluftsområder og turdrag, disse er viktige for folkehelsen, noe som har blitt ekstra tydelig det siste året under pandemien.
  • Terskelen for nedbygging av fornybare ressurser kan heves.
  • Vi kan gjøre mer for å redusere forurensing og avrenning fra landbruket.
  • Vi kan gjøre mer for å redusere utslippene fra avløpsnettet.
  • Vi kan gjøre mer for å redusere utslipp av miljøgifter fra vårt avløpsnett, våre båthavner og marint avfall.
  • Vi kan prioritere høyere å sikre artenes leveområder i vårt kulturlandskap, i skogområdene og i kyststripen.
  • Eksempelvis har beskyttelsen av hummer ved Vestre Bolærne gitt 350% økning i bestanden. Et viktig bidrag til å sikre hummerbestanden og det høyt verdsatte hummerfisket.
  • Et annet eksempel er å gjøre småvassdragene våre mer levelige for sjøørreten.

Særlig etter at Oslofjorden begynte å «knele» har mange forstått alvoret. Vi kan ikke fortsette å sage av den grenen vi sitter på. Vi mennesker lever på naturens skuldre.

Våre naturressurser er grunnlaget for det aller meste av verdiskapningen i samfunnet og vår velferd. Vi kan ikke tillate oss å ødelegge disse verdiene. Det er en svært dårlig ide.

I programmet vårt for inneværende periode har vi lovet Færders innbyggere et miljø- og klimaarbeid som reflekterer at vi er en nasjonalparkkommune. Det er et løfte vi tar alvorlig og som vi alltid skjeler til i vårt politiske arbeid.

Etter de tre kurskveldene våre og i tiden som kommer vil Færder Arbeiderparti fortsette å utvikle tydeligere politikk i vårt program, for å beskytte vårt felles ressursgrunnlag. Det blir ikke minst viktig i diskusjonen om ny kommuneplan for Færder, som er på trappene. Vi har også invitert og involvert andre partilag langs Oslofjorden og sammen sørget for at Arbeiderpartiets partiprogram nasjonalt har satt økt trykk på forvaltningen av Oslofjorden. Hele vårt lokallag er engasjert i arbeidet og vi håper befolkningen støtter opp under det.

Kommentarer til denne saken