Politiets årstall for 2022 gir grunn til bekymring: Antallet voldssaker, ran og trusler som begås av ungdom under 18 år er økende. – Vi begynner å se antydning til storbyproblematikk i Tønsberg, sier Knut Erik Ågrav, seksjonsleder for etterforskning. Hans forklaring på trenden er at mange ungdommer ønsker seg dyre merkeklær, noen skylder penger de ikke kan betale, noen mobber hverandre gjennom blikking og noen gutter krangler om jenter. Presset er tydeligvis blitt tøffere. Flere unge tyr til vold og vinningsforbrytelser i et forsøk på å hevde seg eller komme seg ut av problemer.

Det er selvfølgelig bra at ungdommene som tyr til kriminelle handlinger utgjør et lite mindretall som politiet selv hevder å ha god oversikt over. Ved å reagere raskt kan man forhåpentligvis hindre gjentagelser og at det kommer så langt som til fengselsstraff. Men enda viktigere er det selvfølgelig å forebygge kriminalitet. Barn og unge formes av miljøene de ferdes i – familie, skole, vennegjenger osv. Det er her støtet må settes inn.

Mange unge opplever en utfordrende tilværelse, med statusjag, prestasjonspress og mobbing, både direkte og på nettet. Ikke så rent få sliter med psykisk helse, nesten hver tredje ungdom har prøvd narkotika. Å få ned ungdomskriminaliteten krever at man tar tak i mange av disse utfordringene og bygger et sterkere hjelpeapparat rundt ungdommene. Men vi må nok også se en mer grunnleggende kulturendring.

Jaget etter penger og sosial status stammer ikke fra de unge selv. De har lært det, hjemme og på skolen. Ingen av oss kan fraskrive seg ansvaret for dette.