Et av Tønsbergs fineste friluftsområder strekker seg fra Ringshaug til Skallevold og inn i Karlsvika friarial. Området har blitt prioritert til allmennhetens interesse, og Tønsberg kommune har brukt flere millioner på å kjøpe opp tomter langs stranda for å legge til rette for økt bruk av området. Her er campingplass, sandvolleyballbane, lekeplass og molo med badebrygge. Fuglelivet er yrende, og morgenbaderne blitt flere og fler. Hele området brukes til rekreasjon sommer om vinter, kitere elsker dårlig vær og vind og de tiltrekker seg tilskuere. Skolene og barnehagene er flittige brukere. Vi er heldige som har dette fine området, og må vi ta vare på det.

Frem til des. 2018 gikk det buss hvert 20 min til Skallevold. Noen busser hver dag gikk til Tverrved. Barna hadde buss til Volden skole. Bussen hadde holdeplasser langs Skallevold stranda i Solliveien og Granborgveien. Den gikk sakte gjennom boligområdene i sløyfe.

I 2018 etablerte VKT en rundkjøring på Skallevold. De flyttet stener og lagde grøfter langs stranda. Det skulle ikke være mulig å parkere langs veien og hindre bussen. På mange måter gjort i god hensikt for å lette framkommelighet men det presset også myke trafikanter til å bruke veien i steden for veiskulderen som tidligere. VKT hadde som mål å øke antall passasjerer, være presise på rutetider, for som de selv uttalte, de skulle konkurrere med bilen. De sluttet å kjøre der folk bor, for de trengte en endeholdeplass for sine pendelruter.

Rundkjøringen ble en rundingsbøye for tomme busser, som hadde strenge ruter å holde. Det kan være fristende å ha et busstilbud lik «hopp on hopp off», men det har sin pris i et lite lokalmiljø med dårlige veier.

På årsmøtet i Skallevold vel på Karlsvik gård i februar 2019 var det rekordoppmøte, og det ble uttrykt stor frustrasjon rundt den sterkt økende busstrafikken, og fra flere som ikke lenger hadde noe busstilbud. Trafikksikkerhetsgruppa ble etablert, og fikk mandat fra årsmøtet til å dokumentere og arbeide med trafikksikkerheten opp mot kommunen, politikerne, fylket og VKT. Vi oppdaget etterhvert hvor liten respekt VKT har for trafikksikkerhet, og at de ikke fulgte lovverket. Endringene i krysset var i strid med gjeldende reguleringsplan og rekkefølgebestemmelser.

340 personer signerte så et opprop mot endeholdeplass og en usentrert betongkloss som rundkjøring i krysset ved stranda. Det har vært nærmere 30 leserinnlegg og redaksjonelle saker i lokalavisa. Det har i perioden vært dialog med tillitsvalgte, verneombud og ledelse i Unibuss, og dokumentasjon av ulovligheter og uønskede hendelser har vært nødvendig da det tidlig ble klart at VKT og Statens vegvesen feilinformerte i sine møter med kommunen. Fakta ang. avvik, rygging, feilkjøring m.m. ble etter vårt skjønn, neglisjert i deres møter med kommunen.

Ifølge Statens vegvesen, avdeling for myndighet og regelverk, er et kriterie for å bruke arbeidsvarsling at det faktisk er et pågående arbeid på stedet. Det har det ikke vært i krysset ved stranda siden desember 2018. Videre er det slik at arbeidsvarslingsplan ikke kan tilsidesette reguleringsplaner i plan og bygningsloven. Ergo har «fylkeskommunen tatt seg til rette og innført en bussrute-løsning hvor arealene ikke var tilrettelagt», som leder av Utvalg for plan og bygg i Tønsberg kommune selv uttrykte det i Tønsbergs Blad 21. januar i år.

Når våre politikere så endelig fikk muligheten til å behandle dette, sa de korrekt nei til forlengelse av en midlertidig løsning som har stått med tvilsom lovlighet i to år.

Trafikksikkerhetsgruppa har kun hatt fokus på trafikksikkerhet for å verne om alle som bruker området. Om VKT vil opprettholde busstilbudet, det tilbudet VKT ønsker for å dekke opp Tolvsrøds behov, er dette belastende for Skallevolds befolkning og trafikkfarlig med det store antallet busser på de smale veiene. VKT har sluttet å kjøre en sløyfe hvor folk bor, VTK var bare interessert i en endeholdeplass for sine pendelruter.

Dagens bussløsning som ble innført etter at rundkjøringen ble fjernet 12.mars, er bestemt utelukkende av VKT. Like mange busser kjører nå forbi holdeplassene på Skallevold, noen kjører gammel rute, men uten å ta med seg passasjerer. Dette er mildt sagt provoserende. De som er avhengig av bussen er fortvilet og legger skyld på enkeltpersoner i lokalmiljøet. Vi ser at dette har ført til en splittelse fremprovosert av VKT. Det er alvorlig at en offentlig instans kan oppføre seg slik.

I vedtaket fra Utvalg for plan og bygg ble det presisert at:

«Rammefaktorer som snuplass for buss, veibredde og sikring av myke trafikanter må på plass før busstilbud dobles.»

Alle bussbrukere og beboere på Skallevold er tjent med samhold og felles front for et busstilbud som er trafikksikkert. Med et busstilbud tilpasset vårt behov, tror jeg vi alle må akseptere at bussene går i tettbebygd strøk.