Økosystemet og flere fiskebestander i Oslofjorden er i fare. Nasjonale, regionale og kommunale myndigheter har de siste årene skjøvet en redningsaksjon fjorden vår høyt opp på dagsordenen. På kort sikt har det handlet om å begrense fisket, bl.a. gjennom et allment forbud mot å fiske torsk og sette garn langs kysten fra Svinesund til grensen mot Agder. Tilbakemeldingen fra havforskerne har vært positive: Kysttorsken er så smått i ferd med å vende tilbake. Naturvernforbundet vil også forby alt fiske med trål og snurpenot i Oslofjorden, noe som eventuelt vil ta knekken på alt lokalt rekefiske. Vi mener fiskerinæringen først bør få en sjanse til å prøve ut tiltak som å montere skillerist i trålen for å unngå bifangst av fisk.

Men skal vi få varige resultater, må vi gå løs på årsakene til miljøproblemene i fjorden. Her er nitrogenforurensning fra landbruk og kloakkutslipp noe av det viktigste å få bukt med. En fersk rapport laget av Havforskningsinstituttet og Norsk institutt for vannforskning viser at mengden nitrogen i vannet i Ytre Oslofjord har økt med mellom fem og syv ganger på 100 år. Det gjør at noen typer alger blomstrer opp og fortrenger bl.a. tareskog og ålegress, som er viktige leveområder for torsk og annen fisk.

Både i landbruket og avløpssektoren jobber med å redusere nitrogenforurensning. Bl.a. er det aktuelt å pålegge kommunene rundt fjorden å innføre nitrogenfjerning ved kloakkrenseanleggene. Det er dyrt, men vil gi en varig og viktig effekt for miljøet. Septik fra båter er naturligvis et mye mindre problem enn den kommunale kloakken, men i en fjord med ca. 300.000 fritidsbåter er det viktig å kutte disse utslippene også. Svenskene har hatt forbud mot tømming av båtseptik i skjærgården siden 2015, nå er det på høy tid at vi følger etter.

Regionleder Helge A. Karlsen i Kongelig Norsk Båtforbund sier til Tønsbergs Blad at det er for få tømmeanlegg for fritidsbåter, og etterlyser mer satsing på båt fra kommunenes side. Lokalpolitiker Erik Holmelin (H) i Færder var inne på det samme i et innlegg i avisen i april. I dag er det fire-fem tømmesteder i Tønsberg og på sentrale steder i skjærgården utenfor. Det er for lite. Holmelins forslag om nye anlegg på Østre Bolæren, Fjærholmen og Havna høres fornuftige ut, vel å merke hvis også båtseptiken renses for nitrogen. Det samme gjør forslaget om et spleiselag mellom båtforeningene, kommunene og gjerne staten. Da behøver det ikke koste skjorta for noen av partene. Og såpass er en frisk Oslofjord verd.