Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og NHO Service og Handel har sammen laget en rapport for å selge inn sitt nye budskap til offentlige etater. Dette er ingen ny metode, men budskapet kan nok på noen virke forlokkende. Liberale politikere og dumdristige administratorer kan stå i fare for å bite på agnet.

Det brukes mye fagre ord om innovasjon, utvikling og valgfrihet i rapporten. Dette er ord som de menes selger godt kan vi anta. Dagens regjering inviterer her liberalister fra politikken og selskaper med profitt som drivkraft, til å understøtte eget ønske om privatisering.

Jeg velger å se dette som en oppfølging av (deres eget) Hjelmengutvalget sitt arbeid. Hjelmengutvalget (oppnevnt av regjeringen i 2016) sitt oppdrag fra regjeringen var å se på Norges forpliktelser overfor EØS vedrørende konkurransevilkår mellom private aktører og offentlig forvaltning. Det er ingen grunn til å tvile på utvalgets vilje til å imøtekomme bestilleren.

Utvalgets flertall foreslo blant mye annet at det offentlige skal betale skatt, og at det skal settes krav om å gå med overskudd. Altså større krav enn til private bedrifter. Dette vil kunne bety en formidabel prisøkning på mange tjenester.

Blir for dyrt for mange

Det er i dag anslagsvis 140.000 barn som anses fattige, og som kommer fra lavinntektsfamilier. Mange må avstå fra enda flere aktiviteter enn i dag. Ett eksempel er SFO, som kan bli for dyrt for mange familier. Med en pris på opp mot 8.000 kr vil disse barna kunne miste et viktig tilbud.

Det er heller ikke vanskelig å se for seg hva trippel pris for å gå i svømmehallen vil bety for mange. Kommunenes Sentralforbund (KS) er bekymret, og det med rette. Regjeringen ønsker å pålegge offentlig forvaltning kostnader og brukerbetaling de ikke pålegger kommersielle aktører. I dette nye utspillet om velferdsmiks drar de også med seg de store lovpålagte tjenestene, som oppvekst og omsorg.

Etter min mening skal grunnleggende velferdsoppgaver, knesatt i lov av det offentlige Norge, drives og kontrolleres av det offentlige selv. Private selskaper er velkommen til å selge sine varer og tjenester til folket, men ikke ved å tjene seg rike på våre skattepenger. Velferd skal tjene innbyggere, ikke berike profitører.

Velferdsmiks er kun en ny formulering. Same shit, new wrapping!