Flere kommuner rundt Oslofjorden konkurrerer om å bli tildelt denne oppgaven. Sentrale oppgaver blir å informere om hvordan vi kan ta vare på Oslofjorden, naturmangfold, friluftsliv, allemannsretten og områder velegnet for fiske, fangst og sanking.

La oss ikke stoppe av kortsiktig begrensninger

Færder kommune og Verdens Ende må jo være den perfekte plasseringen. Her gjelder det å se det store bildet og ikke la oss stoppe av kortsiktige begrensninger.

3. november skal formannskapet avgjøre om vi skal søke om tildeling og søknadsfrist er 15. februar 2022.

Etter noen års drift av nasjonalparksenteret på Verdens Ende og sett i lys av den aktuelle saken om Informasjonssenter for Oslofjorden, så er det naturlig å se på hvordan dette har fungert og hva som er ønskelig fremover. Hva er viktig for fremtiden og hva kan tones ned eller avvikles? Vi opplever at det allerede er utfordrende å huse både restauranten og besøkssenteret innenfor eksisterende bygningsmasse.

Ønsker fokus på livet i Oslofjorden

Restaurantdriften har lang tradisjon og er en del av opplevelsene der ute i folks bevissthet. Fantastiske naturopplevelser og god mat trekker svært mange folk til Verdens Ende.

Jeg håper det er bred enighet om at dette tilbudet skal fortsette og vi i Høyre mener at kommunen bør legge til rette for dette.

Vi ønsker alle utvikling, innovasjon og fokus på livet i Oslofjorden. Etablering av informasjonssenter med statlig støtte på cirka 1.1 millioner kroner per år vil kunne bidra godt til fremme av mange gode tiltak, og ikke minst være bra for besøksattraktiviteten som er fremhevet i gjeldende kommuneplan.

Plassmangel

Jeg tenker at besøkssenteret for nasjonalparken og et informasjonssenter for Oslofjorden vil ha mange felles interesser og at det vil være riktig å samlokalisere disse viktige samfunnsinteressene. En slik utvidelse vil kanskje åpne for mer støtte og sponsormidler.

For å nå opp i konkurransen mot andre kommuner, så kan jeg vanskelig se for meg noen annen lokalisering enn i nåværende flotte bygg på Verdens Ende. Men så er det dette med plassmangel. En utvidelse av bygningen er ikke, og skal ikke være enkelt å få til her ute i havgapet.

Det som ikke strengt tatt må være i det samme bygget er kontorer. En løsning kan være at restauranten får disponere hele hovedetasjen og at senteret disponerer rotunden oppe for både nasjonalparksenter og informasjonssenter for Oslofjorden. Det utføres også formidling utendørs.

Stor fordel

Planen er at støtte til nasjonalparksenteret fra eierkommunene, Tønsberg og Færder, med cirka 1 millioner kroner skal trappes ned og avvikles etter 2024. Jeg vil våge den påstand at dersom vi avvikler økonomisk støtte og sier nei takk til å huse det nye informasjonssenteret for Oslofjorden med tilhørende midler, så går vi mot en styrt avvikling av nasjonalparksenteret. Det er mulig at noen synes at det er greit, men det er i hvert fall ikke greit at det skjer uten en bevisst og omforent holdning til dette.

Kommunene og det politiske miljøet må avklare hva som skal være ambisjonen for forskning og fokus på Oslofjorden og Nasjonalparken. Hvis vi ønsker en sterk bevissthet rundt dette og et aktivt fagmiljø, så mener jeg at Verdens Ende er den naturlige naturfaglige arenaen og utstillingssenter for besøkende.

Det vil være en fordel både økonomisk, faglig og innholdsmessig at senteret også huser Informasjonssenter for Oslofjorden. Jeg mener at spørsmålet heller burde være; hva gjør vi for å utvikle dette til noe større og hvordan kan vi legge til rette for en bærekraftig fremtid for disse aktivitetene?

Mulighetene for en satsing på Grepan eller andre mindre sårbare naturområder bør ses på, men nå bør vi fokusere på overlevelse av det vi har og den nære fremtid.