I to førstesideoppslag har TB i nyere tid rettmessig viet oppmerksomhet til det som må sies å være uverdige forhold i pleie- og omsorgstjenesten i Færder kommune der Lisbeth Sendstad har stått fram med sine erfaringer vedrørende opphold ved Tjøme sykehjem.

Som det går frem av disse oppslagene, har dette medført spesiell oppfølging av den øverste tjenestefaglige ledelsen og senest fra lederen ved Tjøme sykehjem i form av hjemmebesøk. Førstnevnte besøk kan betraktes som brannslokking eller reell interesse for brukers ve og vel, men i så fall symptomatisk for en tjeneste der ting ikke er på stell og som øverste ledelse ønsker å takle på beste måte. Sistnevnte besøk levner denne tjenesten liten ære og egner seg dårlig for kvalitetssikring da det må kunne forventes at øverste ledelse tok ansvar for videre oppfølging og tilbakemelding til bruker om hvilke interne tiltak som var blitt iverksatt.

Hele denne saken viser til fulle hvor kort man er kommet i Færder kommune med tanke på en god etisk, faglig og profesjonell håndtering av et kvalitetssikrings- og avviksystem som skal sikre brukere og pårørende en verdig tilnærming som til syvende og sist gir disse trygghet, følelse av ekte omsorg, å bli sett og respektert i motsetning til fortvilelse, angst og depresjon som bruker nødvendigvis vil oppleve der slike hensyn ikke ivaretas.

Det nytter lite å skryte av resultater av brukerundersøkelser der tilbakemeldinger fra brukerne kan være preget av frykt for å si fra om dårlige erfaringer. Det er tydeligvis et stykke igjen til at brukere og deres pårørende kan ha stor tillit til denne type brukerundersøkelser.
Her er det åpenbart behov for å ta tydelige grep og feie ut dårlige holdninger og arbeidsmetoder for å opprette den verdighet, trygghet og tjenestekvalitet vi med rette forventer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Det må tilføyes at det store flertall ansatte i pleie- og omsorgtjenesten utfører sitt arbeid på en god måte og løper så godt de kan, men som samtidig må forholde seg til knappe ressursrammer. Derfor er det et politisk ansvar å sørge for tilstrekkelige ressurser slik at vi ikke retter baker for smed der tjenestenivået er for dårlig.

Krav om grundig gjennomgang av helse- og omsorgstilbudet i Færder

Det blir derfor interessant å se hva som kommer ut av den orienteringen kommunestyret nå skal få om ressurssituasjonen i pleie- og omsorgstjenesten der det er påvist at Færder kommune er blant de kommuner i landet med lavest bemanningsfaktor. Det er lett å se for seg at dette kan være årsak til for dårlig tjenestekvalitet. Likeledes er det lett å se for seg for seg at slik lav bemanningsfaktor har sin årsak i at det politiske flertallet ikke har vært villig til å utnytte det kommunale inntektsgrunnlaget i form av eiendomsskatt. Derfor er det også interessant å se hvor lenge Færder kommune kan unnlate å utnytte dette inntektspotensialet i en situasjon med eldrebølge og forgubbing i befolkningen.