Vestfold og Telemark ble tvangssammenslått av den borgerlige regjeringen i 2019. Ingen av fylkestingene ønsket denne konstellasjonen. Kommunene i Vestfold og Telemark hadde også stort flertall mot dette.

Regjeringen har åpnet opp for at Viken, Troms og Finnmark, Innlandet og Vestfold og Telemark kan oppløses hvis de ønsker, og staten vil ta regningen. Våre naboer Buskerud og Østfold kan igjen bli egne fylkeskommuner.

Jeg ønsker at Vestfold og Telemark igjen blir egne fylkeskommuner.

Vestfold har svart på kommunereformen ved å gå fra 14 til seks kommuner, som til sammen har ca. 240.000 innbyggere. Alle seks kommunene har over 25.000 innbyggere. Telemark med sine 180.000 innbyggere har bare gått fra 18 til 17 kommuner. Ti av disse har under 5.000 innbyggere. Kun Skien og Porsgrunn har over 25.000 innbyggere.

Fylkeskommunen har primært ansvaret for videregående skoler, fylkesveier, tannhelse, noe kultur og ansvar for «regional utvikling». Vestfold med sine seks kommuner kan bli en virkelig slagkraftig enhet. Vi har et variert spekter av videregående skoler, som tidligere hadde stor selvstendighet og som konkurrerte om elevene. Nå er de blitt en del av et detaljorientert byråkrati, styrt fra Skien.

Kan fortsatt samarbeide

Det er kommunene som er viktigste reguleringsmyndighet og som legger tilrette for næringsutvikling. En regional enhet kan sammen med kommunenes planmyndigheter utgjøre en god overbygning over kommunene og utvikle et godt samarbeid. Vi beviste dette tidligere i Vestfold gjennom RPBA (Regional plan for bærekraftig arealutvikling).

I Vestfold fikk vi til E18-utbyggingen i godt samarbeid med Telemark. Vestfoldbanen er under utbygging etter sterk og koordinert innsats gjennom «Plattform Vestfold». Vedtakene om utbygging av dobbeltspor ble gjort før vi ble et felles fylke. Etter sammenslåingen av fylkene har det skjedd lite nytt.

En deling av fylkeskommunen er mulig, ref. fylkesdirektørens innstilling. Skolene er der de er, med elever og lærere som før. Tilsvarende er det med tannklinikkene. Vei, kultur og regionalavdelingen kan deles. Det er mye bedre å gjøre det nå enn å vente.

Kan bli billigere

Besparelsene ved å gå sammen i ett fylke har ikke blitt bevist. Heller kanskje tvert om. Det kan være billigere og bedre med to slanke fylkeskommuner, tilpasset kommunenes behov, enn en stor byråkratisk fylkeskommune med større avstander til innbyggere og kommuner.

Fellesfunksjoner som IT, lønn og andre slike oppgaver kan godt fortsette som fellesfunksjoner, hvis det er vilje til det. Regionalavdelingen kan samarbeide bedre med kommunenes planavdelinger. Det er lettere for den enkelte ansatte i fylkeskommunen å forholde seg til seks kommuner enn 23. Tilsynsoppgaver og oppfølging av statlige retningslinjer skjer via Statsforvalteren.

I meningsmålinger har et stort flertall gått inn for å dele Vestfold og Telemark. Spesielt ønsker de unge en oppdeling. Det er viktig at kommunene og fylkespolitikerne respekterer dette. Det er nå vi har sjansen til å skape et nytt og slagkraftig Vestfold.