Vestfold Slektshistorielags årsmøte ble avholdt på Nauen 14. februar 2019

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Styreleder Egil Theie åpnet møtet og ønsket 24 medlemmene velkommen. Årsmøtet hadde ingen kommentarer til møteinnkallingen. Egil ble valgt til å lede møtet og sekretær Maureen Ann Mathisen ble valgt som referent. Til å underskrive protokollen ble Else Laila Cranner og Svein-Åge Wærhaug-Mathisen valgt.

Årsberetning 2018

Styrets årsberetning ble opplest av sekretæren. Styret har avholdt 11 styremøter og behandlet 50 saker. Det er arrangert 11 medlemsmøter; 9 møter med slekts relaterte temaer og 2 turer til hhv. Vestfold Arkivet i Sandefjord og Lokalhistorisk senter i Horten. I tillegg er faste månedlige arbeidsmøter blitt gjennomført.

Regnskapet ble opplest av kasserer Erik Borge. Økonomien har vært bra og styret har gjort nye investeringer, bl.a. fornyelse av datautstyr og ny databenk. Styret ble gitt ansvarsfrihet for regnskapet.

Revisjonsberetningen for 2018 ble opplest av revisor Laila Hynne.

Det var ingen bemerkninger og regnskapet og revisjonsberetningen ble godkjent.

Budsjettet for 2018 som er veiledende ble opplest av styreleder og tatt til etterretning.

Valg

I hht valgkomiteens forslag, ble nytt styre valgt:

Leder Egil Theie, nestleder Svein-Åge Wærhaug-Mathisen, sekretær Maureen Ann Mathisen, kasserer Erik Borge, styremedlemmer Thor Thygesen og Vigdis Hegle, varamedlemmer Gerd Norma Berntsen og Inger Karine Mathisen.

Til revisjonen ble Laila Hynne og Odd Farnes Hansen valgt og til valgkomiteen ble Barbro Bredahl og Else Laila Cranner valgt

Medlemskap og slekts kurs.

Slektslaget fått mange nye medlemmer, bl.a. som følge av to grunnkurs i slektsforskning samt med stand på Nøtterøy Historielags «Åpen dag» på Fagertun der vi fikk delt ut 200 eksemplarer av brosjyren vår. I tillegg er et intensivkurs for kilderegistering blitt arrangert.

Pr. 31. desember 2018 hadde slektslaget 344 medlemmer, og årskontingenten ble foreslått uendret.

Tidsskriftet Gjallarhorn.

Nr. 62 kom ut i juli og nr. 63 kom i desember. Redaktør er fortsatt Egil Theie.

Annonser og Hjemmesiden

Styret har benyttet e-post informasjon og hjemmesiden, men siden det er viktig å gjøre grunnkursene kjent, har annonsering i 6 Vestfoldaviser vært foretatt. Grunnkursene synes å være av stor interesse og tilsvarende annonsering vil bli benyttet i 2019. Hjemmesiden oppdateres fortløpende.

Den formelle delen av årsmøtet var nå avviklet, men flere poster stod på programmet:

Styret har behandlet to innkomne forslag til nye æresmedlemmer. Til stående applaus ble Egil Theie og Svein-Åge Wærhaug-Mathisen utnevnt med diplom, vase og blomster.

Siste post var Tor Gervin sitt foredrag: Rettergang og straff - Tukthus og slaveri. Lars Larsens ulykkelige historie.

Tor redegjorde for straffeformer som ble benyttet i vår fortid, herunder tukthus som ble etab. på 1700-tallet. Disse hadde som hensikt å omdanne kriminelle, løsgjengere og prostituerte til nyttige medlemmer av samfunnet. Slaveriet var hardt straffearbeid der slavene var ilagt lenker og fikk lite og dårlig mat.

Med dette som bakteppe fikk vi historien om Lars Larsen som satt fanget som slave for tyveri.

Årsmøtet ble avsluttet med utlodning og styreleder takket for frammøtet. 

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken