Det samme har ti av de 17 kommunene i Telemark. Meningsmålinger foretatt på oppdrag fra Tønsbergs Blad, Telemarksavisa og NRK har dessuten vist et konsistent og stort flertall i befolkningen i begge de to gamle fylkene for at Vestfold og Telemark skiller lag.

For at det skal skje, må et flertall i fylkestinget vedta å sende en søknad når saken skal opp på møtet 15. februar. Før jul viste både fylkesdirektøren og mange fylkespolitikere en kjølig holdning til å dele fylket, men høringsrunden med kommunene, og trolig også meningsmålingene, har skapt et press som gjør at det blir vanskelig å lande på noe annet enn et ja til deling.

Ikke minst bør det veie tungt at den mest folkerike delen av fylket går samlet og massivt inn for skilsmisse. Å la storfylket bestå, vil være en så oppsiktsvekkende overkjøring av lokaldemokratiet og folkeviljen at virkningen kan bli ødeleggende for befolkningens tillit til fylkespolitikerne og for samarbeidet mellom kommuner og fylkeskommune.

Det finnes nå svært få argumenter for å si nei til en deling av Vestfold og Telemark. Når finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har gitt et klart signal om at staten vil ta ekstrautgiftene ved en skilsmisse, kan ikke økonomiske hensyn bli avgjørende. Hensynet til de ansatte og frykten for å splitte opp kompetente fagmiljøer i administrasjonen har blitt pekt på av delingsmotstanderne. Men meningene blant de ansatte er delte, og som Tønsbergs Blad tidligere har belyst er det også medarbeidere fra tidligere Vestfold fylkeskommune som savner det de husker som en mer tillitspreget kultur med kortere avstand mellom leddene i organisasjonen.

For oss er det viktigste argumentet for å splitte storfylket at Vestfold står bedre på egne ben. Med store kommuner, med korte avstander og gode kommunikasjoner, med nærhet til Osloområdet, med moderniserte videregående skoler og mindre etterslep på vedlikeholdet av veinettet er Vestfold bedre rigget for å drive en god og effektiv fylkeskommune for innbyggerne enn dagens sammenslåtte fylke. Ofte har det riktignok vært rivalisering mellom vestfoldbyene, og mange har ment at det ikke eksisterer noen egentlig fylkesidentitet hos oss. Denne saken har vist at de tar feil.