Fagdirektør for Statens strålevern, Tone-Mette Sjømoen, hadde et leserbrev i TB den 26. desember 2018 om trådløs teknologi og  5G. Sjømoen med Statens strålevern, mener at vi ikke trenger å  «bekymre oss for at vi lever i et samfunn med trådløst utstyr som mobil og nettbrett. Strålingen fra trådløs teknologi er svak, og den samlede forskningen viser at denne strålingen ikke er helsefarlig for oss.» Videre poengteres det at, «Strålevernet er fagmyndighet på strålingen fra elektromagnetiske felt og vi følger forskningen på området tett. Når helsefaren vurderes, legges all forskning om stråling som oppfyller vitenskapelige kvalitetskrav til grunn.»

Frankrike er et «naboland» som vi ofte sammenligner oss med, både juridisk og på andre fagområder. Derfor er det interessant å merke seg, at franske myndigheter har lagt seg på en annen linje med hensyn til strålevern. Frankrike har vedtatt forbud mot WiFi, i barnehager for barn under 3 år og forbud og restriksjoner av WiFi og mobilbruk i skolen. Forskning viser at stråling fra mobiltelefoner og trådløse enheter, kan påvirke nervesystemet vårt i negativ forstand, der spedbarn, barn og unge, er spesielt utsatt, da deres nervesystem er i utvikling.

Les også

Ingen grunn til å frykte stråling fra trådløs teknologi

I januar 2016, skrev NRK Vestfold om miljøpartiet de Grønne i Tønsberg, som fremmet et forslag om at kommunen burde «kartlegge hvor mye stråling barn blir utsatt for på skolen og i barnehagen», med henvisning til praksis i Frankrike. Statens strålevern, ved fagdirektør, Lars klæbo, svarte den gangen, at det var «unødvendig bruk av penger», for kommunen. «Vi har veldig god kontroll på de ulike kildene, vi vet hvor mye de stråler og hvilken effekt de har på kroppen. De svake kildene som det er snakk om her, er ikke helseskadelige i det hele tatt. » Men, vitner ikke lovendringen i Frankrike om at  ikke alle er like sikker i sin sak på dette punktet?

Vi er flere som er bekymret med tanke på  eventuelle negative konsekvenser 5G kan ha på dyr og mennesker. Stråleskyddstiftelsen, i Sverige, skriver i Mai 2018, på sin nettside, om hvordan forskning viser at mikrobølget stråling og 5G utgjør en trussel for insekter, fugler og planter. En EU-finansiert granskning av tilgjengelig forskning på feltet, viser at elektromagnetisk stråling, fra blant annet fra WiFi, 2G, 3G, 4G kan skade insekter sin orienteringssans og  reproduksjonsevne. Likeledes, skal det være påvist at det  påvirker fugler sin orienteringsevne (nokså alvorlig med tanke på trekkfugler) og hemme veksten til planter.

Flere kilder på nettet, hevder også at 5G forsøk, har vært årsaken til akutt og massiv fugledød. Blant annet i Hague i Holland, der flere hundre fugler i en park, falt om døde, parallelt med testing av en 5G mast, som var satt opp der.

Det snakkes om cocktail-effekten i henhold til kjemikalier, parabener og tilsetningsstoffer i mat og andre husholdningsprodukter. Forskere har regnet ut at vi isolert sett tåler en viss mengde av disse stoffene, men så ser man at sammenblandingen av de ulike komponentene – cocktail- effekten, slår uheldig ut og har uforutsette konsekvenser. Dersom «svak stråling» fra Wi-fi kan være skadelig, spesielt for barn i utvikling, hva med mikrobølget stråling fra AMS-målere, og 5G, med flere antenner i et og samme nabolag? Det blir etter hvert mange stråleenheter man skal forholde seg til, spørsmålet er, om man har tatt høyde for den samlede mengde strålingen hver enkelt utsettes for? Er det egentlig mulig å være sikker på konsekvensene av dette, på forhånd? Hvilken myndighet kan egentlig med 100 % sikkerhet, uttalelse seg om hva som er tålegrensen, for den enkelte kropp?