Klimagasser er gass som fører til økt varme av atmosfæren, jordoverflata og havene. Eksempler på slike gasser er karbondioksid (CO₂), metan (CH4) osv. Disse utslippene fører til klimaendringer. Utslippene av klimagasser som menneskene har skapt skyldes særlig forbrenning av fossile brensler (olje, gass og kull). De fleste forskerne er enige om at klimaet på jorda er i ferd med å endre seg på grunn av menneskers klimagassutslipp.

Skriv for klima

Denne teksten er et av bidragene i Tønsbergs Blads skrivekonkurranse for ungdom under 26 år. Tema er klima og miljø.

Les flere av konkurransebidragene her.

Karbon er et stoff som er i fossilt brensel. Problemet med CO₂ utslipp er når menneskenes utslipp av drivhusgasser i atmosfæren kommer i tillegg til det naturlige utslippet. Trær og planter er kilde til oppfanging av karbon og det er derfor viktig for miljøet å hindre avskoging. Og siden vi nå hogger ned mer trær enn vi planter, så mister vi muligheten til å samle opp karbonet vi slipper ut.

Hvordan kan vi begrense menneskeskapte klimaendringer?

Det eneste måten for å få ned klimaendringene er å slippe ut mye mindre klimagasser. Det som vi kan gjøre er å bruke kollektivtransport så mye vi kan, da blir det mye mindre utslipp av CO₂, erstatte sykkel eller gå istedenfor å kjøre, kjøpe elbiler som er miljøvennlige eller går på biodrivstoff, bruke tog hvis det er mulig istedenfor fly, bruke videomøter istedenfor å reise lange veier (da blir det mindre utslipp av CO₂), sitte flere i en bil så langt det er mulig, kjøpe mindre og kaste mindre, vi bør ikke kaste ting som kan brukes om igjen, fordi det skaper forurensning for miljøet og det blir mye klimagassutslipp fra fabrikkene, det å velge bærekraftige produkter kan det redusere CO₂ utslipp.

Ta klimahensyn

Man kan gjøre mange andre ting som påvirker klimaet på en positiv måte og unngå klimagassutslippene. Det er viktig å ta klimahensyn for å holde et godt klima. Hvis vi setter våre behov foran naturens behov, så naturens kan vi snart ikke dekke noens behov. Vi bør finne løsninger som gjør at våre gjerninger ikke kommer i konflikt med klimautfordringene.

Vi ødelegger verden og klimaet, slik vi lever i dag. Isene smelter og havet stiger, men vi bryr oss ikke om det. Jorden koker og dyr og planter sliter, isbreer vil forsvinne.

Hvordan kan klimaendringer påvirker oss mennesker?

Klimaendringer kan påvirke oss mennesker mye på ulike måter som vi har aldri tenkt gjennom det. Menneskene kan få masse problemer som f.eks. det blir vanskeligere tilgang til mat og drikke for oss alle, folka begynner å få helseproblemer siden man får mye CO₂ utslipp gjennom lufta, klimaendringer skader naturen og infrastruktur, det blir krig og konflikt i ulike deler av verden og det fører til flyktninger.

I snitt er cirka 25,3 millioner mennesker som forlater hjemmene sine på grunn av klimarelaterte problemer-hvert år mener (IDMC).

Det er ikke mange som vet at klimaet er i endring, fordi det slippes ut mer drivhusgass i atmosfæren enn det som er naturlig. Planetens framtid står på spill og hvis vi ikke foretar drastiske endinger innen ti år, vil det få store og langvarige konsekvenser. Derfor bør vi menneskene passe mer på klimaet og produsere mer bærekraftige produkter for å redde verden.

Kritisk punkt

Man bør endre livsstilen sin til en mer bærekraftig livsstil. For å sikre gode betingelser for aktuelle og fremtidige generasjoner. Det handler om at man minske ressursbruket, miljøødeleggelser, og klimautslippene. Slikt vil dette føre til økonomisk vekst, begrense klimaendringer og øke livskvaliteten til mennesker på jorda.

Det vi kan være vitenskapelig sikre på, er at vår bruk av fossilt drivstoff skyver oss mot et kritisk punkt. Og hvis vi ikke frigjør oss fra avhengigheten av fossilt drivstoff og legger om til en ny energikurs for dette landet, så dømmer vi framtidige generasjoner til en global katastrofe. Det er vi som kan stoppe klimagassutslippene, for at både vi og de neste generasjonene skal ha det bra.