«La gressklipperen stå i mai» er en egen kampanje som blant annet WWF står bak. Insektene som har våknet av dvalen på våren, trenger nemlig all hjelp de kan få fra oss mennesker for å finne mat nå. Vi er avhengig av insektene for å få frukt og bær i de blomstrende hagene våre. Pollineringen som skjer via bier og humler er viktig for å holde liv i oss gjennom maten vi spiser, men også for å holde liv i næringskjeden. 2.752 dyre- og plantearter står i fare for å dø ut hvis vi ikke er bevisst våre inngrep i naturen!

Tønsberg SV har en nullvisjon for tap av naturmangfold. Vi vil kartlegge LNF-områdene (landbruk, natur og friluftsliv) og få mer kunnskap om naturmangfoldet i kommunen vår. Når vi har kunnskap om rødlistede arter og verneverdig skog og naturområder, er det lettere å ta vare på det. SV foreslår at det settes av penger til en miljøvernavdeling i kommunen som kan gi råd ved utbygging- og andre arealsaker.

Regjeringens tiltaksplan for pollinerende insekter fra 2021, kan i enda større grad følges opp i Tønsberg med flere områder med slåttemark, som er nesten ikke-eksisterende i vår kommune, og blomsterenger for å få opp bestanden av insekter og artsmangfold. Belegningsstein pryder mang en rundkjøring, men vi ønsker oss flere blomsterenger og grøfteblomster for å hjelpe insektene langs vegnettet.

LES OGSÅ: Tjøme-firma straffes for ulovlig bygging i strandsonen

Få barna med

For å bry seg om og være glad i naturen som voksen, må vi skape nysgjerrighet og interesse fra barna er små. Alle barnehager og skoler har en eller flere ansatte som er genuint interessert i alt som lever og beveger seg i naturen. Løft disse ressursene opp og frem, og la de få dele av sin kunnskap og nysgjerrighet med barna. Løfte på steiner ute i naturen og finn ut hvem som bor under dem, lytte til ulike type fuglesang og lære navn på det som omgir oss. Det er mange innspill å hente i Rammeplan for Barnehagen. Jo mer vi vet om det som omgir oss, desto lettere er det å bli glad i det.

Kunnskapen er lettere tilgjengelig via internett, men vi trenger gode formidlere. Det vi kjenner til, blir mindre farlig og mer interessant.

LES OGSÅ: Skrur av lyset i lysløypa: – Vi vet det har en negativ effekt

Vi er avhengig av alle arter, og alle har viktige oppgaver i kretsløpet og økosystemet. Sneglen på bildet her, blant annet, bryter ned plantematerialet som gjør hagen din mer næringsrik, og den er mat for fugler og pinnsvin. Døde trær og hule eiketrær er viktige leveområder for bier og andre insekter. Maur spiser små matrester den finner ved hus og på gatene, slik at vi kan holde rottene unna. Møkkfluer og biller sørger for at vi ikke tråkker i avføring fra dyr og fugler hvor enn vi går.

Tønsberg SV vil sammen med frivillige interesseorganisasjonene jobbe for å bevare naturmangfoldet og å verne naturen. Vi må sikre et fungerende økosystem også i vårt arbeid for å øke kraftproduksjonen.

LES OGSÅ: Vil regjeringa hjelpe skogvernet opp fra knestående?

Natur til alle

Både klima og natur er i krise, og vi må vise handlekraft for å håndtere klimaendringene. Naturen, sol, vann og vind, er viktig for vår overlevelse som mennesker, men naturen er også viktig for vår psykiske helse. I Tønsberg SV sitt partiprogram, kan du lese at alle i Tønsberg skal ha tilgang til natur i sitt nærmiljø. Vi ønsker et turveinett som er så tett at du skal slippe å gå lenger enn 500 meter fra noe sted i sentrum eller tettstedene, før du kommer til en turvei.

At det er mye helse og terapi å hente i naturen viser Friluftssykehusene, som siden stiftelsen ble opprettet i 2015, har fått flere avdelinger rundt i landet for å hjelpe pasienter i alle aldre i å lære å mestre sykdommen sin gjennom naturopplevelser og sanseinntrykk. Dette bør vi ha med oss når vi planlegger utbygging av helseinstitusjoner og sykehjem i kommunen fremover.

LES OGSÅ: Farvel til naturskogene og artsmangfoldet?

Som landbrukskommune ønsker vi mer matproduksjon. Vi må gjennomgå CO₂ utslippene, finne gode tiltak og verne om naturområder som lagrer karbon. Slik skogen gjør, gjennom trærne, røttene og jorden.

Vi ønsker oss enda flere trær, byhager og blomstertak. I tråd med den nye naturavtalen til FN, skal 30 prosent av naturen vernes og vi må restaurere minst 10 prosent av skogen innen 2025. Alt dette i tråd med FNs bærekraftsmål nr. 15 som omhandler å beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning og stanse tap av artsmangfold.

Tønsberg skal være en levende by for folk, planter og dyr.