* Bønder i Færder ønsker en begrensning på bruk av fyrverkeri på nyttårsaften og ved andre anledninger; fyrverkeri oppleves av dem som et stort problem

* Hundeeiere gruer seg til nyttårsfeiringen.

* Privat bruk av fyrverkeri på nyttårsaften medfører jevnlig kroppslige skader. Ti personer fikk alvorlige øyeskader sist nyttårsaften i Norge. Landets øyeavdelinger gruer seg og advarer hvert år.

* Noen mennesker blir generelt engstelige av støyen. For andre kan støyen potensielt vekke traumatiske minner

* Ville fugler og dyr er under et stort press fra menneskers aktivitet og en ytterligere belastning midtvinters er svært uheldig og underbygger verken kommuneplanens eller FNs mål om bevaring av naturmangfold.

Tiden er nå moden for å ta konsekvensene av den økende bevisstheten og opplevelsen blant kommunens innbyggere om de negative følgende av bruk av fyrverkeri. Vi foreslår at Færder kommune utarbeider lokal forskrift som forbyr bruk av fyrverkeri i nærmere angitte områder i kommunen.

LES OGSÅ: Petter er glad på vegne av mange tusen innbyggere: – En ære å få gjøre dette

Ikke totalforbud

Kommunen kan ikke totalforby all privat bruk av fyrverkeri. Vi kan imidlertid lage lokale regler som begrenser bruken av fyrverkeri i spesielt sårbare områder

I Færder er det lov til avfyre fyrverkeri klasse II og III på nyttårsaften mellom kl. 18 og 02. Erfaringer viser at mange enten ikke er kjent med, eller ikke tar hensyn til forbudet.

Kommunestyret i Færder behandlet 09/ 06 2021 Høring til ny forskrift om fyrverkeri og pyrotekniske artikler og vedtok enstemmig følgende uttalelse:

Færder kommune ber om at DSB vurderer muligheten for å gi kommunene et større handlingsrom til å lokalt kunne regulere når og hvor privat oppskyting av fyrverkeri kan finne sted. Vi mener kommunene selv bør kunne begrense og forby oppskyting også i områder hvor det ikke «erfaringsmessig kan oppstå fare for liv, helse, miljø eller materielle verdier», men hvor det likevel kan være til stor sjenanse eller medføre andre ulemper for innbyggerne. For eksempel i områder eller på en måte som mer indirekte kan skade mennesker eller dyr gjennom å skape frykt og uro. Eksempler på lokale grep som kan være aktuelle er å begrense tidsrommet det kan skytes opp i nærheten av gårdsbruk med husdyr eller å forby bruk av fyrverkeri utenfor definerte felles oppskytningsplasser. På denne måten kan også politi og brannvesen lettere få oversikt over hvor det foregår bruk fyrverkeri, prioritere ressurser og forebygge skader.

LES OGSÅ: Sier ja til både salutt og fyrverkeri

Mulig å få til

Siljan kommune i Telemark vedtok i 2020 lokal forskrift med forbud mot privat fyrverkeri i utsatte og sårbare deler av kommunen. Så det er mulig, selv med gjeldende forskrift.

På vegne av redde kyr i fjøset, sårbart fugle- og dyreliv, folks helse og bekymring for kjæledyr samt å avverge skader på hus og eiendommer ønsker vi at det legges fram en sak for kommunestyret der kommunens muligheter til å begrense bruk av fyrverkeri i deler av Færder synliggjøres. Vi ber også om at muligheten til å organisere felles fyrverkeri med kompetente ansvarlige eller for eksempel lysshow vurderes.

La nyttårsaften bli en fest og en feiring for alle i Færder – uten at noen er redde og utrygge.