Vindkraftutbygging betyr tap av natur. NJFF mener norsk natur har ofret nok. Eventuell ytterligere vindkraftutbygging på land må ikke skje i naturen, men i form av mindre anlegg i områder som allerede er regulert til utbyggingsformål og i tilknytning til etablert infrastruktur. For de landbaserte vindkraftverkene som allerede har fått konsesjon må det gjennomføres nye konsekvensutredninger for å sikre at hensynet til naturgrunnlaget og friluftslivet ivaretas.

LES OGSÅ: Opp med verdiskapingen, ned med utslippene!

NJFF ser det som positivt at regjeringen har tatt valgt å ta med seg flere av kravene fra NJFF om behov for endringer i konsesjonssystemet i Stortingsmeldingen om vindkraft på land. Det gir et grunnlag for helt nødvendige forbedringer og er et skritt i riktig retning.

NJFF Vestfold savner allikevel en helhetlig strategi fra myndighetene som legger rammer for hvordan vi skal komme dit. Vi finner det overraskende at regjeringen knapt trekker fram rapporten fra FN-naturpanel og det faktum at tap av natur er en felles utfordring som vi må finne gode løsninger på i sin melding om vindkraft på land. Her må vi klare å balansere to tanker i hodet på en gang:

«Vi skal ta vare på naturen for å bidra til å løse klimautfordringene, og vi skal løse klimautfordringene for å ta vare på naturen.»

LES OGSÅ: Laveste strømpris på 20 år

Lokalt konfliktnivå

NVS’s forslag til nasjonal ramme for vindkraft fra 1. april 2019, som berører kommunene Kongsberg, Sauherad, Skien, Siljan, Larvik, Re (Tønsberg) og Sandefjord, legger beslag på et område på 891 km2.

Det hevdes at disse grenseområdene mellom har gode produksjonsforhold for vindkraft, og er et av områdene som er vurdert til å være mest egnet for ny produksjon i et kraftsystemperspektiv. I det utpekte området er det viktige miljø- og samfunnsinteresser knyttet til blant annet friluftsliv. Våre overordnede analyser tilsier imidlertid et lavere konfliktnivå i dette området enn i store deler av landet. Fra et nasjonalt perspektiv framstår dette området derfor som et av de mest egnede områdene for ny vindkraftutbygging i Norge. NJFF er sterkt uenig i NVS’s vurderinger.

LES OGSÅ: Vi skal til Høyesterett!

Bedre konsesjonsprosesser

NJFF Vestfold vil trekke fram viktigheten av en forbedring av konsesjonsprosessene som styrker hensynet til natur og friluftsliv. Det er behov for endringer i energiloven som sikrer større vektlegging av disse hensynene ved tildeling av konsesjon. Miljøforvaltningen må få en større og mer formell rolle både knyttet til å avgjøre en tillatelse til naturinngrep, samt en mulighet til å avgjøre at utredninger skal kunne pågå over tid hvis det er nødvendig. Det bør også fastsettes konkrete kriterier som skal være oppfylt for å avslå konsesjonssøknader på et tidlig tidspunkt i konsesjonsprosessene.

LES OGSÅ: Grønnere næringsliv i Vestfold og Telemark

Gjennom stortingsmeldingen signaliserer regjeringen at de tar noen skritt i riktig retning for å forbedre rammene for vindkraftutbygging på land. Stortingsmeldingen inneholder likevel få konkrete tiltak. Det mangler en plan for en helhetlig energipolitikk som inkluderer satsing på energieffektivisering og som kan bidra til å se klimautfordringene i sammenheng med behovet for å stanse tapet av natur. Den balansekunsten må vi mestre, av hensyn til de som kommer etter oss.