Uenigheten her i Norge går nå på om vi skal bidra til global forbedring av klima eller fokusere på lokale utslipp. Her som i andre sammenhenger er det viktig å tenke helhetlig. Det ene utelukker ikke det andre. På kort sikt er det viktigst å erstatte kull med gass. Kull forurenser som kjent mye mer enn gass. Her er teknologien tilgjengelig og muligheten til stede.

På lengre sikt må hele kloden gjøre seg uavhengig av fossilt brensel. Grønne løsninger som bruk av hydrogen og vindkraft til havs krever en kraftig teknologisk utvikling. Det er bred enighet om at «forurenser skal betale» og det skal lønne seg med grønne løsninger. Vi må erkjenne at vi kan ikke betale oss ut av dette problemet, men økonomisk kompensasjon for grønne tiltak er et virkemiddel for raskere reduksjon i bruken av fossilt brensel.

Transport står for omtrent en tredel av det norske klimautslippet. Personbiler, busser, fritidsbåter, hurtigbåter, ferger og annen næringstransport må bli utslippsfrie. Høyre vil satse på klima- og miljøvennlige transportløsninger gjennom jernbane, kollektivtransport, og gode løsninger for sykkel og gange i de største byområdene.

Høyre ønsker å skape større etterspørsel etter klimavennlige produkter og løsninger. Dette har resultert i økt etterspørsel av elbiler, fjerning av oljefyring, solcellepaneler hos privatpersoner og så videre. Samtidig er det storstilt satsning på verdens største flytende havvindanlegg og fossilfrie bygge- og anleggsplasser.

De politiske partiene som snarlig vil stoppe oljeutvinning burde erkjenne at forbruket ikke vil avta raskt selv om Norge slutter med olje og gassproduksjon. De samlede utslippene i Europa vil øke (mer kull) uten norsk utvinning av olje og gass.

Vi kan ikke se bort fra sammenhengen mellom inntekter til staten og ytelser til befolkningen. Det lar seg ikke forene å bruke mer penger samtidig som inntektene reduseres. Reduserte oljeinntekter vil gå ut over skole, omsorg og alle viktige velferdsordninger som er bygget opp over lang tid. Rask utfasing av norsk olje og gass vil altså medføre økt forurensning i Europa og lavere velferd i Norge.

Høyre vil sørge for nødvendig omstilling frem til en naturlig utfasing av oljen. Vi må ligge i forkant av utviklingen og ta vare på og utvikle den høye kompetansen vi har i Norge til å utvikle og produsere klimavennlige produkter og løsninger. Vi er godt i gang, med virksomheter som Kongsberg-gruppen og andre. Regjeringen har tro på utvikling av teknologi for effektivt landbruk. Vi nyter godt av store fiskeressurser, takket være fornuftig forvaltning i mange år og Norge er et foregangsland innen bærekraftig fiskeoppdrett.

Det påpekes at Norge ikke har like stor reduksjon i utslipp som andre europeiske land. Dette skyldes først og fremst at vi ikke har hatt kullkraftverk som kunne stenges. Høyre vil uansett fortsette å kutte utslipp og nå Norges klimamål som er 50-55 prosent redusert utslipp i 2030 sammenlignet med 1990-nivå.

Høyre mener at vi bør gjennomføre tiltak som faktisk hjelper for et bedre klima og legge mindre vekt på symbolpolitikk. Vi vil kutte utslippene, ikke utviklingen. Vi ønsker å opprettholde vårt velferdssamfunn. Da må vi utvikle nye løsninger for å fortsatt være konkurransedyktig, slik at vi får nok verdiskapning til å drifte skoler, sykehus, omsorg og sikkerhet slik vi ønsker. Vi kan ikke utelukke nødvendigheten av å skape tilstrekkelige inntekter for å fortsatt levere gode velferdstjenester på veien mot målet om et land i klimamessig balanse.