Arealet av vernet skog i Norge øker for hvert år, og stadig mer av skogområdene kartlegges med tanke på naturmangfold. Som skogeier og leder Tønsbergdistriktet skogeierlag er jeg opptatt av både det biologiske mangfoldet og hvor viktig det bærekraftige skogbruket er i klimasammenheng. Klimaendringene er den største trusselen mot biologisk mangfold, ikke skogbruket slik det drives her til lands.

I Norge spiller skogen en nøkkelrolle i klimasammenheng, og nesten halvparten av Norges utslipp av CO₂ blir fanget opp av skogen. I fremtiden kan et bærekraftig skogbruk bli en enda større bidragsyter i kampen for å unngå klimakrise. Derfor må ikke naturkartleggingene gjennomføres med sikte på å gjøre det umulig å hogge trær som blir til nyttige og klimavennlige produkter.

Til sammen er mye av den kystnære og varmekjære skogen i Vestfold enten vernet eller på en annen måte kategorisert som viktig for naturmangfoldet. Det er ingen tvil om at vi har et rikholdig naturliv i vårt område, og vi skal naturligvis ta vare på viktige livsmiljøer, nøkkelbiotoper og sårbare og truede arter. Men selv om vi verner enkelte områder, er jeg opptatt av at det fint går an å ha skogsdrift i de andre områdene.

Før en hogst tas det nødvendige hensyn slik vi er forpliktet til i henhold til lover, forskrifter og Norsk PEFC Skogstandard. Naturtyper, naturbase, Artskart og Miljøregistreringer i skog (MiS) blir sjekket og tatt hensyn til. Jeg er bekymret for at kommunale planer for naturmangfold, slik blant andre Horten kommune nå jobber med, vil føre til mer byråkrati når vi skal gjennomføre arbeid i skogen. I Norge har vi allerede strengere rammebetingelser enn resten av det internasjonale markedet vi er en del av. Det må ikke bli så økonomisk utfordrende for landets skognæring at det blir en umulig oppgave å drive skogsdrift.

Derfor synes jeg det er viktig å minne om at skogen er en sentral del av løsningen på klimautfordringene, blant annet som erstatning for fossile energikilder og fossile komponenter i ulike produkter. Vi må begrense klimaeffektene både i Norge og ellers i verden. Hos oss er det ikke avskoging, men tilvekst av skog og gjengroing. Vi kan hogge mer samtidig som vi ivaretar artenes livsgrunnlag. Økt bruk av trevirke vil være med på å bremse den negative effekten klimaendringene har på de fleste arter.