Den grønne omstillingen av Norge er i gang. Vi er alle enige om at bruken av fossilt drivstoff skal ned, og elbilrevolusjonen virker. Det fører til nedleggelse av fossile arbeidsplasser. Lokalt handler det om Esso-raffineriet på Slagentangen, nasjonalt om arbeidsplasser knyttet til oljeindustrien, og flyselskaper som Norwegian.

Vi kan ikke, som regjeringen, tru at markedet og avgifter løser det. Utfordringen er at dagens kapitalisme med sterkt fokus på kortsiktig profitt i liten grad bidra. Målet for investorer er å tjene penger, ikke skape arbeidsplasser. Derfor trenger vi at fellesskapet tar ansvar for å lage langsiktige løsninger. SV vil derfor jobbe både nasjonalt og lokalt for et rettferdig grønt skifte – en grønn ny deal.

At Esso legger ned raffineriet på Slagentangen viser dette med all tydelighet. Vi trenger mindre bensin, diesel og fyringsolje. Det er bra for klima, men vi mister mange industriarbeidsplasser.

Norge har alltid vært en energinasjon. Den moderne industrialiseringen av Norge startet da Norsk Hydro gjorde vannkraft til gjødsel. I dag har «olja» tatt over som vår store næring, og vi har mange fossile arbeidsplasser, også i Vestfold og Tønsberg. De arbeidsplassene blir borte, om vi liker det eller ei. Klimaet tåler ikke mer utslipp av CO₂. Kuttene i utslipp kan skje brutalt, ved at virksomheter legges ned når lønnsomheten er borte, eller gradvis, ved at vi begynner en omstilling nå.

Tønsberg bør der derfor etablere lokale energiparker, hvor vi kan skape fremtidens industriarbeidsplasser. To steder peker seg ut for dette. De ledige arealene på Slagentangen og arealene knyttet til Den Magiske fabrikken på Rygg. Istedenfor store vindmølleparker i uberørt natur ønsker vi at vindmøller settes opp på brukt jord, med nærhet til brukeren og energikrevende prosesser. På Slagentangen har det vært jobbet med denne tanken tidlige, knyttet til spillvarmen. Det er også en god havn, som kan brukes også etter at dagens fossile næringsliv ikke lenger trenger den. På Rygg produseres det biogass, og sammen med vind, kan vi skape flere grønne arbeidsplasser der.

SV kommer derfor til å be kommunen om å gå i dialog med Esso om bruk av arealet til vindkraft, og starte regulering for å vurdere en både vindmøller og videre bruk. Selv om grunnen er brukt, må både konsekvensene for friluftsliv, natur og nabolag. SV vil også sikre at fellesskapet får en del av inntektene gjennom en «grunnrente», en avgift, for private selskaper høster vindkraft. Naturressurser er fellesskapets eiendom.

Grønne arbeidsplasser handler om å tenke smart, lokalt og å bruke den infrastrukturen som er etablert. SV vil ikke ha store vindmølle parker i uberørt natur, men lokale møller på brukt jord. Skal vi lykkes med å skape framtidens grønne arbeidsplasser trengs det kommunen, fylkes og statens mulighet til tenke langsiktig: Vi må samarbeide, reguler for arbeidsplasser ikke spekulasjon, og samarbeide for å skape en rettferdig grønn omstilling. Bare da kan vi lykkes.