Det er stort skille mellom rødgrønn side og høyresiden når det kommer til ivaretakelse av strandsonen. Dette kommer til uttrykk på flere måter, blant annet når det gjelder oppfølging av ulovlige byggesaker, arbeidet for å ivareta ferdselsretten, innstilling til å gi dispensasjoner til nye tiltak og vilje til merking av kyststier og kommunalt oppkjøp av strandeiendom.

De siste fire årene har vært første periode noensinne med rødgrønt styre på Nøtterøy, etter et mer enn hundre år langt sammenhengende Høyre-styre. Å rydde opp i strandsonen vil ta tid. Kommunen har liggende en svært stor bunke med saker om ulovlig bygging, både de såkalte Tjøme-sakene og fra Nøtterøy. Gjennom prosjektet for fjerning av ulovlige stengsler i strandsonen fant kommunen 60 potensielt ulovlige stengsler på de første 15 kilometerne som ble kartlagt. De bebodde øyene i Færder har en strandsone på til sammen 203 kilometer.

At vi framover har et politisk styre som ønsker å arbeide videre for å ivareta strandsonen vil bli viktig, og omfanget av saker som nå må ryddes opp i sier svært mye om tilstandene som har vært. At Færder Høyre stemte mot prosjektet for fjerning av ulovlige stengsler og mot at det skal forlenges nå sist høst, sier virkelig sitt.

LES OGSÅ: Tar debatten bak lukkede dører

Mange var frustrerte

Da vi begynte arbeidet for å få i gang det pågående prosjektet for fjerning av ulovlige stengsler i strandsonen etter sist valg, ga kommuneadministrasjonen klart uttrykk for at de inntil da ikke hadde hatt ressurser til å følge opp ulovlige ferdselshindringer. Dette betydde i praksis at det var fritt fram for å privatisere ulovlig i strandsonen. Gjerder, privat-skilt, plattinger, levegger, hagemøbler osv. fikk stå i fred. Mange opplevde å melde inn stengsler til kommunen uten at sakene ble fulgt opp. Da jeg i 2018 startet Facebook-gruppa «Vi som vil ta vare på allemannsretten i Færder kommune» ble jeg virkelig klar over hvor mange som var frustrerte og som ikke forsto hvorfor kommunen ikke tok grep mot ulovlig privatisering.

LES OGSÅ: Eieren vil ikke rive gjerde og port – nå har hun ikke annet valg

At kommunen tidligere ikke hadde ressurser til å følge opp ulovlige ferdselshindringer i strandsonen er en direkte følge av det tidligere Høyre-styrets prioriteringer. Politikerne har det overordnede ansvaret for å styre kommunen og følgelig også for å ivareta strandsonen, en oppgave det tidligere Høyre-styret i Færder og på Nøtterøy, og tidligere styre på Tjøme veldig tydelig forsømte i stor skala. At denne viljen til å la strandsonen privatiseres ulovlig fortsatt gjelder i Færder Høyre ble tydelig da partiet stemte mot å igangsette prosjektet for fjerning av ulovlige stengsler i strandsonen og mot å forlenge det.

LES OGSÅ: Kiwi-Kenneth vil endre byggegrensen på sin strandeiendom

Mye står på spill nå

I teknisk hovedutvalg ser vi ofte at Høyre ønsker å gi utbyggere større spillerom til å privatisere kyst og natur. Samtidig som Statsforvalteren spiller en svært viktig rolle når det gjelder å sørge for at lovverket følges, og undersøkelser har vist at det ofte gis dispensasjoner uten tilstrekkelig begrunnelse, ønsker Høyre å svekke Statsforvalterens rolle i byggesaker.

Høyre stemte også mot at kommunen kjøpte hele strandeiendommen ved Randineborg på Tjøme, men ville heller tillate at mye av strandsonen der ble bygget ned med kun en liten smal strand igjen til folket.

LES OGSÅ: Det ulovlige gjerdet hindrer fri ferdsel langs sjøen – nå må eier rive halvparten

Etter fire år der rødgrønn side har satt store ressurser inn på å rydde opp i strandsonen i Færder, står det nå mye på spill. Assisterende direktør i Oslofjordens friluftsråd Kjetil Johannessen, uttalte nylig til NRK at Færder nå er blant kommunene som bruker mest ressurser på opprydding i strandsonen. Skal dette arbeidet kunne fortsette på en god måte er politikerne fra de rødgrønne partiene avhengige av videre mandat fra folket ved høstens valg. Jeg håper at alle som stemte for bedre ivaretakelse av strandsonen og et historisk skifte i Færder ved sist valg gjør dette igjen, og gir kommunen mer tid og rom til å følge opp det omfattende arbeidet som nå er i gang.