En fersk spørreundersøkelse viser at nær halvparten av de spurte mener at sykdommer som rammer kvinner har lavere prioritet i forskning og helsevesen sammenlignet med sykdommer som rammer menn. Endometriose er en av sykdommene de spurte mener har lavest status (40%). En svært stor andel svarer at de ikke vet noe om denne sykdommens status, noe som kan tyde på at den fortsatt er ukjent for mange. Undersøkelsen er utført av Kantar på oppdrag for Norske Kvinners Sanitetsforening i juni i år.

Lite kjennskap om en lidelse og sykdom betyr at det er vanskelig å søke hjelp, og å få hjelp. Ukjente sykdommer blir ikke prioritert. Stortingsrepresentanter som velges fra Vestfold har mulighet til å gjøre noe med dette. Sanitetskvinnenes forslag er enkle å gjennomføre, og vil bety mye for kvinner i hele landet, også i Vestfold. Vi utfordrer derfor Vestfoldbenken til å løfte følgende fire områder:

For det første: Øremerk økte offentlige bevilgninger til forskning på kvinnehelse. Vi vet for lite om kvinners helse. Det forskes langt mindre på sykdommer som rammer kvinner som f.eks. endometriose der 10% av kvinner rammes. Et annet eksempel er vulvodyni som er sykdommer i ytre kjønnsorganer og som rammer 10-15% av kvinner i alle aldre. Når det gjelder sykdommer som rammer begge kjønn som f.eks. hjerteinfarkt, har kvinner ofte andre symptomer, noe som er svært underkommunisert. Rapporten «Hva vet vi om kvinners helse» dokumenterer store kjønnsforskjeller innen helse. Denne skjevfordelingen må rettes opp. Sanitetskvinnene ber derfor Stortinget om å bevilge 60 millioner kroner i friske midler til et forskningsprogram om kvinners helse i Forskningsrådet.

For det andre: Sørg for bedre offentlige tilbud for kvinnehelse. Sanitetskvinnene ber om at det opprettes et eller flere nasjonale kompetanse-, kunnskaps- og behandlingssenter for alvorlig endometriose og adenomyose, samt vulvaklinikker flere steder i landet.

For det tredje: Kvinner trenger kunnskap om kvinnehelse. La oss opprette en kvinnehelseportal, så vi kan gjøre oppdatert og relevant forskning på typiske kvinnesykdommer-, lidelser og symptomer tilgjengelig for alle for selv å kunne ta bedre vare på egen helse og gjøre riktige valg. Sanitetskvinnene har bedt om fire millioner kroner til dette. Vi håper Vestfoldbenken bidrar til «Kvinnehelseportalen.no».

Og, for det fjerde: Kvinner trenger andre velferdstjenester enn menn, og det gjelder ikke bare når de føder. Sørg for bevilgninger til velferdstjenester for kvinnehelse, slik som «flerkulturell doula» som gir fødselshjelp til særlig sårbare kvinner, ressursvenner for voldsutsatte kvinner og veiledningssentre for pårørende. Kvinner har andre utfordringer enn menn, og trenger andre tjenester.

Ved å bli med på disse fire forslagene, bidrar Vestfoldbenken til å løfte kvinnehelse. Det vil være et viktig bidrag i neste stortingsperiode.