Fra midten av 1800-tallet forsøkte norske myndigheter å bryte ned den samiske kulturen gjennom den såkalte fornorskingspolitikken. Som et ledd i dette ble samiske barn sendt på internatskoler hvor de fikk undervisning på norsk. Elevene fikk ikke lov til å snakke sitt eget morsmål. Ved åpningen av det første sametinget, i 1989, valgte kong Olav å beklage den dårlige behandlingen samene hadde fått, på vegne av norske myndigheter. Kjell Magne Bondevik brukte sin nyttårstale i 1999 til å unnskylde for det samme.

I 2018 ble det opprettet en uavhengig kommisjon som skal kartlegge og granske den uretten som er begått mot samer, kvener og norskfinner. Sannhets- og forsoningskommisjonen skal foreslå tiltak som kan bidra til forsoning i en rapport som skal overleveres Stortingets presidentskap innen september 2022.

I dag, 6. februar 2020, feirer vi den samiske nasjonaldagen. Samtidig foregår det en dramatisk kamp for å beskytte samisk kultur mot vindkraftutbygging i reinbeiteområder. Stipendiat Eva Maria Fjellheim ved Senter for Samiske Studier (UiT, Norges Arktiske Universitet) forsker på dilemmaet mellom klimapolitikk og urfolks rettigheter i fornybar energiutbygging.

I artikkelen «Ærede Lagmannsrett», som nylig ble publisert av Harvest Magazine, beskriver hun de pågående overgrepene mot den samiske befolkningen som «grønn kolonisering». Naturødeleggende vindindustri truer reindriften, fra Øyfjellet i Vefsn i nord, til Stokkfjellet i Selbu i sør. «For reindriftssamer er vindkraft verken grønn eller et skifte. Det er bare nok en industri som bit for bit fragmenterer det samiske kulturlandskapet».

- Uryddig

Vindkraftindustrien er kjent for å være svært uryddig, noe de mange klagene til Norges vassdrags- og energidirektorat bærer bud om. Eva Maria Fjellheim skriver følgende om utbyggingen på Fosen:

«I 2016 skaffet Fosen Vind seg en forhåndstiltredelse for bygging, før erstatnings- og gyldighetsspørsmålet var avgjort i rettssystemet. De forsikret om at det hadde blitt gjennomført en Folkerettslig vurdering. I desember 2018 valgte den norske regjeringen å ignorere anmodningen fra Komiteen for Eliminering av Rasediskriminering (CERD) (5) om å stanse byggingen av det største av anleggene, på Storheia, inntil de hadde vurdert saken. I januar 2020, sendte den sveitsiske sivilsamfunnsorganisasjonen Society for Threatened Peoples inn en klage på den sveitsiske investorbanken BKW (6) til det sveitsiske kontaktpunktet, for brudd på OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv».

Det kan virke som om overgrepene mot den samiske befolkningen har internasjonal interesse, noe den sittende regjeringen burde ta innover seg.

Da Erna Solberg holdt sin nyttårstale 1. januar 2020, brukte hun begrepet bærekraft mer enn ti ganger. Hun skrøt samtidig av «at det nye store oljefeltet, Johan Sverdrup, produserer nesten helt uten utslipp av klimagasser». Den norske oljesokkelen skal etter planen helelektrifiseres, slik at vi kan produsere «utslippsfri» olje og gass, en etablert livsløgn i norsk offentlighet. Vannkraften vil Høyre sende ut av landet gjennom kabler, noe som vil kunne stimulere til mer vindkraftutbygging.

Villmark blir borte

Konsekvensen kan bli at vi mister den villmarkspregede naturen som samisk kultur er så knyttet til. Å fortrenge samisk levemåte for å oppnå bærekraft er absurd. «Reindrift etterlater seg et ubetydelig fotavtrykk. Den er grønnere og mer bærekraftig enn de fleste former for arealbruk», viser Fjellheims forskning.

Norske myndigheter forsøkte å fjerne det samiske språket på 1800- og 1900-tallet. Nå trues selve reindriften, en bærebjelke i samisk kultur. Norske myndigheter spiller på lag med hensynsløse kapitalkrefter som driver rovdrift på reindriftsområdene. Ord som «bærekraft», «klimavennlig» og «grønt skifte» misbrukes skamløst for å dekke over grådigheten. Erna Solberg leder arbeidet med å oppfylle FNs bærekraftmål.

Hvordan harmonerer dette med den manglende respekten for urbefolkningen? Hvorfor er det slik at bruken av begrepet bærekraft øker proporsjonalt med avstanden til den faktiske bærekraften? Det skal bli interessant å se hvilke forsoningstiltak Sannhets- og forsoningskommisjonen kan legge frem i 2022.