(Vestviken 24)

Det er 84 beboere ved de to sykehjemmene, Maribu på Gårdbo, og Marie Treschow på Nordre Nes. Alle beboerne har i utgangspunktet behov for tilsyn av sykepleier 24 timer i døgnet.

Uforsvarlig drift

– Med lockout kan vi i verste fall komme i en situasjon hvor vi må overføre alle beboerne til Sykehuset i Vestfold. Jeg vil tro at dette vil kunne lamme sykehusdriften, sier kommunikasjonsansvarlig i Attendo, Geir Hansen, til vestviken24.no.

 

De to sykehjemmene har en personalgruppe med til sammen ca. 63  årsverk. 19 av dem er sykepleiere. 11 av disse er organisert i Norsk Sykepleierforbund, og følgelig tatt ut i lockout av NHO fra og med onsdag.

LES OGSÅ: NHO varsler lockout i sykepleierstreiken - Tønsberg-sykehjem blir berørt

– Slik våre turnuser er utformet, vil de to sykehjemmene tilsammen kun ha en sykepleier på vakt på dagtid og på kveldstid onsdag. Det anser vi som uforsvarlig. Natt til torsdag vil det ikke være noen sykepleiere på jobb. Dette har vi meddelt Fylkeslegen og Tønsberg kommune, forteller Geir Hansen.

Sykehjemsbeboere er generelt sett sykere nå enn bare for noen år siden.

Alvorlige, komplekse lidelser

– Veldig mange av beboerne våre har alvorlige og komplekse lidelser. To - tre av dem er døende. Derfor har vi som arbeidsgiver også ansatt flere sykepleiere til å ta vare på beboerne de siste årene.

Hvis lockouten trer i kraft vil det være igjen hjelpepleiere og ufaglært pleiepersonale på sykehjemmene.

 

– Og noen av hjelpepleierne har tillatelse til å gi beboere medisiner. Men det er mange prosedyrer og vurderinger som man må være autorisert sykepleier for å kunne utføre. Så mange at vi anser at driften vil være uforsvarlig uten sykepleiere på jobb, sier Hansen.

– Når vi ikke kan gi eldre, alvorlig syke mennesker forsvarlig behandling fra helsepersonell med relevant kompetanse, er overføring til sykehus eneste utvei. For å unngå usikkerhet og uro blant beboere og pårørende, og for å hindre at sykehustilbudet lammes, må helsemyndighetene gripe inn med tvungen lønnsnemnd senest tirsdag formiddag, sier Geir Hansen til vestviken24.no.

Bekymringsfullt

Sykehuset i Vestfold erforelagt Attendos situasjonsbeskrivelse, men ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Fylkeslegen i Vestfold, Jan-Arne Hunnestad, synes Attendos beskrivelse av bemanningssituasjonen er klart bekymringsfull.

- Vi sitter og følger med, og rapporterer fortløpende videre. Det er Helsetilsynet som må vurdere om lockouten vil medføre fare for liv og helse, og hvilke tiltak som eventuelt bør iverksettes, sier Jan-Arne Hunnestad til vestviken24.no.

Kommunaldirektør Tove Hovland i Tønsberg kommune betrakter også situasjonen som alvorlig.

- Vi er orientert om Attendos vurderinger og de rapportene de har sendt til Fylkesmannen/Fylkeslegen. Før lockout iverksettes må vi få en tilbakemelding om hvordan Fylkesmannen vurderer situasjonen. Ut fra det må vi diskutere hva vi skal gjøre i sakens anledning.

Dette dreier seg om innbyggeres liv og helse, og det er selvsagt noe Tønsberg kommune er veldig opptatt av, sier Tove Hovland.

Ingen konsekvenser hos Frelsesarmeen

Også botilbudet Farmannshjemmet, som drives av Frelsesarmeens rusomsorg, rammes av lockout onsdag.

 

– Men hos oss vil driften gå som vanlig når lockouten trer i kraft, sier daglig leder Thomas MacKinnon til vestviken24.no.

– Vi har kun en sykepleier blant våre 14,5 årsverk. Personalgruppen er tverrfaglig, og består blant annet av vernepleiere og sosionomer.

Farmannshjemmet ligger i Tønsberg sentrum og er utelukkende et botilbud.

– Frelsesarmeen driver behandlingstilbud andre steder i landet, og disse rammes hardt av arbeidskonflikten, sier Thomas McKinnon.

Det er 24 hybler ved Frelsesarmeens botilbud i Tønsberg, og det har fullt belegg stort sett hele tiden.